Val­get gør Suu Kyi til My­an­mars re­el­le le­der

BT - - NYHEDER -

NYE TI­DER My­an­mars par­la­ment valg­te tirs­dag den 69- åri­ge Htin Ky­aw som lan­dets præ­si­dent. Men det er hans næ­re ven Aung San Suu Kyi, som re­elt bli­ver lan­dets le­der. Suu Kyi var, i føl­ge for­fat­nin­gen der er ud­ar­bej­det af den tid­li­ge­re mi­li­tærjun­ta, for­hin­dret i at stil­le op, for­di hun har børn, der er uden­land­ske stats­bor­ge­re.

» Da­gens re­sul­tat skyl­des fol­kets kær­lig­hed til hen­de. Det er en sejr for min sø­ster Aung San Suu Kyi, « ly­der det be­gej­stret fra Htin Ky­aw ef­ter af­stem­nin­gen.

Der var tre kan­di­da­ter til po­sten. Aung San Suu Kyis par­ti, Den Na­tio­na­le Liga for De­mo­kra­ti ( NLD), hav­de indstil­let Htin Ky­aw til præ­si­dent­po­sten. I beg­ge kam­re sid­der NLD på fler­tal­let, så val­get af Ky­aw var af man­ge iagt­ta­ge­re be­trag­tet som en for­ma­li­tet. Htin Ky­aw fik 360 af 652 stem­mer. Han er­stat­ter den nu­væ­ren­de præ­si­dent, The­in Se­in, i slut­nin­gen af må­ne­den.

» Det her er en stor dag for os, « sag­de par­la­ments­med­lem­met Zar Ni Min fra NLD, da re­sul­ta­tet var klart.

Aung San Suu Kyi har svo­ret at vil­le le­de lan­det al­li­ge­vel gen­nem en præ­si­dent af navn, og det blev så en af hen­des nær­me­ste ven­ner. Htin Ky­aw har væ­ret et be­tro­et med­lem af hen­des in­der­kreds si­den mid­ten af 1990er­ne, men er ik­ke med­lem af par­la­men­tet.

Lan­dets sta­dig me­get magt­ful­de mi­li­tær, der i åre­vis holdt Suu Kyi fængs­let el­ler i hus­ar­re­st, sid­der på en fjer­de­del af plad­ser­ne i par­la­men­tet. Mi­li­tæ­rets kan­di­dat, ge­ne­ral Myint Swe, fik 213 stem­mer og bli­ver vi­ce­præ­si­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.