Ud­nyt kamp om fit­ness-

BT - - NYHEDER -

ven­te på det næ­ste kampag­ne­til­bud, der kom­mer, hvor man spa­rer ge­by­ret ved ind­mel­del­se, « si­ger Kas­per Lund Kir­ke­gaard, der for­kla­rer, at kampag­ne­til­bud kom­mer ’ me­get of­te’.

Net­op Fit­ness. dk tab­te mil­li­o­ner af kro­ner i 2015. Et over­skud på tre mil­li­o­ner kro­ner i 2014 blev året ef­ter for­vand­let til et un­der­skud på dun­dren­de 28 mil­li­o­ner kro­ner.

Det ske­te på trods af, at fit­nes­skæ­den, der er en af lan­dets stør­ste, fik fle­re med­lem­mer og vok­se­de med 2.000, så der nu er 127.000 ind­skre­vet. 663 cen­tre i Dan­mark Det skyl­des den hår­de kon­kur­ren­ce i et mar­ked, der iføl­ge en op­gø­rel­se fra Idræt­tens Ana­ly­se­in­sti­tut ( Idan) tæl­ler 663 kom­merci­el­le mo­tions- og fit­nes­scen­tre. Det er en stig­ning på 31 cen­tre sam­men­lig­net med maj 2015, og sam­men­lig­ner man med en til­sva­ren­de op­gø­rel­se i 2010, hvor Idan re­gi­stre­re­de 459 cen­tre, er stig­nin­gen på 44 pct.

» Den skær­pe­de kon­kur­ren­ce har med­ført et la­ve­re pris­ni­veau.

Pri­sen på et main­stream fit­nes­sa­bon­ne­ment er stort set hal­ve­ret på ti år, « si­ger Kas­per Lund Kir­ke­gaard.

» De tje­ner ik­ke læn­ge­re de sam­me pen­ge på den en­kel­te nye kun­de, og pri­sen for at få den næ­ste kun­de er ble­vet mar­kant dy­re­re. «

Mens Fit­ness. dk blø­der, har Fit­ness Wor­ld, der er Dan­marks stør­ste kæ­de, nær­mest væ­ret i kon­stant frem­gang – bå­de i for­hold til cen­tre og med­lem­mer.

» Fit­ness Wor­ld le­ve­rer et pro­dukt til en for­nuf­tig pris, som kun­der­ne er til­fred­se med, « si­ger Hen­rik H. Brandt, di­rek­tør i Idræt­tens Ana­ly­se­in­sti­tut. Der­for mi­ster Fit­ness. dk en del af sin ap­pel, der går på en hø­je­re grad af kva­li­tet, men som sam­ti­dig og­så ko­ster me­re.

» De er nok for dy­re i for­hold til, hvor unikt de­res pro­dukt er, « si­ger Hen­rik H. Brandt. Ny kæ­de på ba­nen En ny kæ­de er ryk­ket ind på plad­sen som Dan­marks næst­stør­ste kæ­de må­lt på an­tal­let af cen­tre.

Det dre­jer sig om Loop Fit­ness, der har 53 cen­tre rundt om i lan­det. Loop Fit­ness har en skarp pro­fil og byg­ger på et ef­fek­tivt og en­kelt træ­nings­pro­gram.

En skarp pro­fil er no­get, kun­der­ne i sti­gen­de grad ef­ter­spør­ger, og der­for har der væ­ret en stor vækst blandt de ni­che­præ­ge­de cen­tre de se­ne­ste par år.

» Der er op­stå­et et mar­ked, hvor der er plads til fle­re ni­cher, « si­ger Hen­rik H. Brandt.

No­get af det nye er især kom­bi­na­tio­ner af kampsport, fit­ness og grund­træ­ning, per­son­lig træ­ning el­ler træ­ning uden­dørs.

» Hvis man vir­ke­lig vil ha­ve kva­li­tet for pen­ge­ne, så sø­ger man over mod un­der­sko­ven af fit­nes­sud­by­de­re, der er me­get me­re ni­che­præ­get, græn­se­sø­gen­de og per­son­lig, « si­ger Kas­per Lund Kir­ke­gaard.

» Gra­den af op­findsom­hed er det mest in­ter­es­san­te, for det ad­skil­ler sig me­get fra den træ­ning, de sto­re fit­nes­scen­tre til­by­der, « si­ger han.

FSN Ca­pi­tal – norsk ka­pi­tal­fond.

Loop A/ S

155

53

Over 450.000 Lav­pris- kæ­de - pri­mær må­l­grup­pe er un­ge og stu­de­ren­de. Man­ge cen­tre. Står stærkt i sto­re by­er Flest ma­ski­ner pr. kva­drat­me­ter Re­la­tiv lav pris ift. kon­kur­ren­ter­ne Døgnå­bent i nog­le cen­tre Om­klæd­ning og bad - trangt. Små ska­be til tøj Ukendt Lav­pris- kæ­de med et sim­pelt kon­cept - cir­kel­træ­ning Skar­pt kon­cept Pro­gram gen­nem­ført på 24 min. Lav pris ift. kon­kur­ren­ter­ne Bil­li­ge­re abon­ne­ment med ti­den Står stærkt i min­dre by­er Ens­for­mig træ­ning In­gen om­klæd­ning og bad

Par­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.