Slap­sti­ck­ens grand old man

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

I be­gyn­del­sen af 1980er­ne vend­te han som in­struk­tør og sku­e­spil­ler til­ba­ge med fi lmen ’ Hard­ly Wor­king’, der trods ben­hår­de an­mel­del­ser ind­tjen­te 50 mio. dol­lar. Det­te blev fulgt op af en me­get rost op­træ­den i Martin Scor­seses fi lm ’ The King of Co­me­dy’ fra 1983, hvor han spil­ler en tv- vært, der pla­ges af be­sat­te fans.

I 1995 med­vir­ke­de han i sin sid­ste fi lm ’ Fun­ny Bo­nes’, og el­lers har Jer­ry Lewis kæm­pet en brav kamp mod syg­dom­me som pro­sta­ta­kræft , suk­ker­sy­ge, lun­ge­fi bro­se og en dår­lig ryg, han fi k i et slap­sti­ck- stunt, der slog fejl. Ik­ke at forg­lem­me de eft er­hån­den man­ge blod­prop­per, han har haft . I 1982 blev han så­gar er­klæ­ret kli­nisk død eft er et hjer­te­an­fald, men over­le­ve­de alt­så. Li­ge­som han over­le­ve­de et hjer­te­an­fald på en fl yve­tur i 2006.

I dag bor Jer­ry Lewis i USA. Han har væ­ret gift to gan­ge og har syv børn, hvoraf de to er adop­te­ret. Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.