Spræk­ker i Bayern- for­tet

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/ 16 - SÅR­BAR

Bayern Mün­chen hav­de stort set beg­ge ben i kvart­fi na­len i Cham­pions Le­ague med en so­lid 2- 0- fø­ring ude mod Ju­ven­tus. Men to Ju­ven­tus- mål på 13 mi­nut­ter i an­den halv­leg be­tød, at der sta­dig er me­get på spil, når de to mand­ska­ber i aft en tør­ner sam­men i re­tu­ro­p­gø­ret i Mün­chen.

Bayern Mün­chen- an­fø­rer Phi­lipp La­hm ta­ger da hel­ler ik­ke let på op­ga­ven og kal­der det et ’ alt el­ler in­tet’op­gør.

» Vi ved, det kan væ­re af­slut­nin­gen for os. Mens 2- 2 i den før­ste kamp var et fan­ta­stisk re­sul­tat på ude­ba­ne, er det kun det vi­de­re avan­ce­ment, som tæl­ler for os, » si­ger La­hm.

» Fak­tum er, at vi mø­der et ita­li­ensk hold, som vil lig­ge på lur og ven­te på vo­res fejl og for­sø­ge at ud­nyt­te dem iskoldt. Vi har ik­ke råd til at la­ve fejl og skal væ­re helt våg­ne i al­le 90 mi­nut­ter, « ad­va­rer Bay­er­nan­fø­re­ren.

Si­den 2- 2- kam­pen i Tor­i­no har Bayern Mün­chen vist sig at væ­re me­re sår­bar end læn­ge set, og det er ble­vet til bå­de et chok­ne­der­lag hjem­me til Mainz og uaf­gjort ude mod Borus­sia Dort­mund.

Eft er mi­nik­ri­sen

vi­ste

sydty- Vi er helt klar over, hvor stærk Bayern er, men hol­det har og­så nog­le få sva­ge om­rå­der, som vi vil for­sø­ge at ud­nyt­te sker­ne igen mester­klas­sen med en 5- 0- afk laps­ning af Wer­der Bre­men.

» Jeg me­ner, vi vi­ste, vi er i me­get god form. Jeg vil si­ge, at vi nu ser frem til ons­da­gens kamp med op­ti­mis­me, « si­ger Bayern- bos­sen Kar­lHe­inz Rum­me­n­ig­ge. Op­ti­mis­me hos Ju­ven­tus Eft er en skidt sæ­son­start er Ju­ven­tus ube­sej­ret i 19 liga­kam­pe og fø­rer nu Se­rie A. 18 af de 19 kam­pe si­den ok­to­ber er til­med vun­det.

Ita­li­e­ner­ne har an­ført af ve­te­ran­må­l­man­den Gi­an­lu­i­gi Buff on kun la­det et en­kelt mål pas­se­re i årets 12 liga­kam­pe, hvil­ket Bayern- træ­ner Jo­sep Gu­ar­di­o­la har lagt mær­ke til.

» Vi spil­ler mod et af de bed­ste hold i Eu­ro­pa. Det har ik­ke luk­ket et mål ind i si­ne se­ne­ste 10 liga­kam­pe, så for­vent en me­get kom­pli­ce­ret og ukom­forta­bel kamp, « si­ger Gu­ar­di­o­la.

Hos Ju­ven­tus er stop­pe­ren Leo- nar­do Bonuc­ci over­be­vist om, at hol­det er i stand til at le­ve­re over­ra­skel­sen.

» Det vil bli­ve et ko­los­salt slag, og vi rej­ser til Mün­chen ful­de af en­tu­si­as­me og vil­je til at gå vi­de­re til næ­ste run­de. Vi er helt klar over, hvor stærk Bayern er, men hol­det har og­så nog­le få sva­ge om­rå­der, som vi vil for­sø­ge at ud­nyt­te, « si­ger Bonuc­ci.

Det er dis­se svag­he­der, Ju­ven­tu­stræ­ner Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri vil straff e, så Tor­i­no- mand­ska­bet kan vin­de i Mün­chen for før­ste gang si­den 2004.

» Når vi spil­ler mod Bayern, ved vi, at vi skal lø­be me­get i al­le 90 mi­nut­ter. Men det er vo­res in­ten­tion at gå eft er sej­ren, som vil sik­re os vi­de­re avan­ce­ment, « si­ger Al­le­gri.

I aft enens an­den kvart­fi na­le ta­ger FC Bar­ce­lo­na imod Ar­se­nal. Spa­ni­er­ne vandt det før­ste op­gør i Lon­don med 2- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.