At­léti­co vi­de­re eft er 210 mi­nut­ter uden mål

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

pions Le­agu­es kvart­fi na­ler eft er en straff es­parks­sejr over hol­land­ske PSV Eind­ho­ven.

Hat­ten af for den ka­ris­ma­ti­ske ch­eft ræ­ner Die­go ’ Cho­lo’ Si­meo­ne. Ar­gen­ti­ne­ren har på få år – uden hjælp fra rus­si­ske oligar­ker el­ler sau­di­ske shei­ker – for­vand­let At­léti­co Madrid fra et øko­no­misk pres­set ga­le­hus, der kon­stant snap­pe­de eft er vej­ret i den tun­ge en­de af den span­ske li­ge, til et mand­skab med fast plads blandt bej­ler­ne til sej­ren i ver­dens mest pre­sti­ge­ful­de klub­tur­ne­ring, Cham­pions Le­ague.

Sid­ste år nå­e­de Madrid- lil­le­broren kvart­fi na­len, og året for­in­den var hol­det se­kun­der fra den helt sto­re tri­umf, men i fi na­len fi k sto­re­bror Re­al Madrid ud­lig­net i over­ti­den – for eft er­føl­gen­de at stjæ­le Cham­pions Le­ague- tro­fæ­et i den for­læn­ge­de spil­le­tid. Nu er hol­det igen blandt de bed­ste ot­te i Eu­ro­pa. Men det holdt hårdt.

Hjem­me på le­gen­da­ri­ske og tæt­pak­ke­de Vi­cen­te Cal­deron ple­jer vær­ter­ne som re­gel at blæ­se mod­stan­der­ne ba­g­over med den tor­na­do af gejst, ener­gi og ag­gres­si­vi­tet, der ken­de­teg­ner hol­det. Dog har det i den­ne sæ­son kne­bet med må­le­ne, da hol­det mod­sat tid­li­ge­re ik­ke in­de­hol­der en top­sco­rer- ty­pe. Den ud­for­dring blev igen ud­stil­let i aft es

Det vir­ke­de, som om fa­ren for at bli­ve off er for PSVs kon­trak­niv hæm­me­de hjem­me­hol­det, der ik­ke for al­vor tur­de blæ­se til an­greb. For eft er 0- 0 i det før­ste op­gør i End­ho- ven vil­le et ude­ba­ne­mål til hol­læn­der­ne na­tur­lig­vis be­ty­de, at madri­le­ner­ne skul­le sco­re to gan­ge for at avan­ce­re til kvart­fi na­ler­ne.

Der­for blev kam­pen en nervøs af­fæ­re med mi­nus­ser på un­der­hold­nings­delen, men sto­re plus­ser på in­ten­si­tets­ska­la­en. Selv eft er for­læn­get spil­le­tid lyk­ke­des det in­gen af hol­de­ne at knæk­ke ko­den. Sam­men­lagt blev det til 210 mi­nut­ter uden mål. Og så måt­te der straff es­park til – og her væl­te­de det ind med mål.

Beg­ge hold score­de på de­res før­ste syv for­søg, in­den PSVs ind­skift ede Luci­a­no Nar­singh send­te bol­den på over­lig­ge­ren. Og så blev Ju­an­fran den sto­re helt for hjem­me­hol­det, der igen er med i bow­len, når der træk­kes lod til kvart­fi na­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.