KE­VIN OG KONKU

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - Mer­ce­des Mer­ce­des F1 WO7 30 år 2006 185/ 14 VM- tit­ler: 0 Stor­bri­tan­ni­en Tys­kland Fer­ra­ri Fer­ra­ri SF16- H 2013) Tys­kland Fin­land 36 år 2001 230/ 20 1 ( 2007) Red Bull Re­nault RB12 Au­stra­li­en 26 år 2011 88/ 3 0 Rusland 21 år 2014 37/ 0 0 Wil­lia

Mo­tor: Lewis Ha­milt­on Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Den su­veræ­ne eng­læn­der kan træ­de op blandt de stør­ste med end­nu en VM- ti­tel i år. Men har Ha­milt­on sta­dig den sult og det fo­kus, som skal til, hvis han igen skal be­sti­ge tro­nen i For­mel 1? Det er spørgs­må­let. «

Ni­co Ros­berg Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re:

Jens Han­sen:

BT:

» Ros­berg har lig­net en ku­et team­kol­le­ga gen­nem læn­ge­re tid. Ty­ske­ren til­ba­ge- ero­bre­de dog no­get over­tag mod Ha­milt­on mod slut­nin­gen af se­ne­ste sæ­son. Men det lig­ner sid­ste chan­ce for ham hos Mer­ce­des. «

Mo­tor: Sebastian Vet­tel Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler:

Jens Han­sen:

BT:

» Sebastian Vet­tel er det ene­ste re­el­le bud på en mand, der kan ki­le sig ind mel­lem Ha­milt­on og Ros­berg i stil­lin­gen. Ty­ske­ren har er­fa­rin­gen og kynismen, men det er op til Fer­ra­ri­en i sid­ste en­de. Sid­der sik­kert hos ita­li­e­ner­ne. «

Ki­mi Räik­kö­nen Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Räik­kö­nen er nok i gang med sin sid­ste sæ­son i For­mel 1 over­ho­ve­det. Fin­nen lig­ner og­så en, der eft er­hån­den har le­ve­ret, hvad han skul­le i kon­ge­klas­sen. «

Mo­tor: Da­ni­el Ric­ci­ar­do Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Ric­ci­ar­do svin­ge­de me­get sam­men med Red Bull i se­ne­ste sæ­son. Det gla­de smil smi­grer bå­de fans og jour­na­li­ster, men au­stra­li­e­rens af­stand til Kvy­at er ble­vet min­dre. Er dog blandt fel­tets bed­ste kø­re­re. «

Da­ni­il Kvy­at Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Præ­sta­tio­ner­ne blev for­bed­ret mod slut­nin­gen af 2015, og Da­ni­il Kvy­at er en god For­mel 1- kø­rer. Men han skal ud af Ric­ci­ar­dos skyg­ge. Ver­stap­pen ban­ker for al­vor på for at skub­be ham ud hos Red Bull. «

Mo­tor: Valt­te­ri Bot­tas Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Bot­tas skuff ede sam­men med sin Wil­li­ams- ra­cer i se­ne­ste sæ­son. Fin­nen har sta­dig med­vind i fel­tet og kan væ­re på vej vi­de­re til no­get stør­re med et godt år og sej­re i 2016. «

Fe­lipe Mas­sa Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Mas­sa har væ­ret over­ra­sken­de godt kø­ren­de, selv­om al­de­ren tryk­ker. Me­get ty der al­li­ge­vel på, at han sen­des ud eft er den­ne sæ­son med min­dre, at bra­si­li­a­ne­ren le­ve­rer sen­sa­tio­nelt godt. «

Mo­tor: Ni­co Hül­ken­berg Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Han er kø­re­ren, al­le har sym­pa­ti for i For­mel 1, men og­så ham, der ri­si­ke­rer al­drig at ta­ge det sid­ste skridt op. Hül­ken­berg har brug for en po­di­e­plads, hvis det skal bli­ve stør­re for ham i For­mel 1. «

Ser­gio Pe­rez Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Me­xi­ca­ne­ren har eft er­hån­den kørt sig fri af præ­di­ka­tet om, at ’ han blev drop­pet hos McLa­ren’. Kør­te For­ce In­dia på po­di­et i 2015, og han lig­ner en me­re hel­støbt ra­cer­kø­rer. «

31 år 2007 167/ 43 3 ( 2008, 2014, 2015) » Ha­milt­on kan næ­sten kun skuff e, men det tror jeg ik­ke, han gør. Hvis Mer­ce­des er li­ge så over­le­gen, tror jeg ik­ke, at no­gen kan true Ha­milt­on i at ta­ge tred­je VM- ti­tel i træk - og den fj er­de i alt. « » Det er hans sid­ste chan­ce som Mer­ce­des- kø­rer. Han skal slå Lewis Ha­milt­on i år, hvis han vil kø­re Mer­ce­des i næ­ste sæ­son. El­lers går hans sæ­de til Pa­scal We­hr­le­in el­ler Ni­co Hül­ken­berg. « 28 år 2007 158/ 42 4 ( 2010, 2011, 2012, » Han skal fort­sæt­te frem­gan­gen. Fer­ra­ris sty rke af­gør, hvor højt Vet­tel kan sig­te i den sam­le­de stil­ling. Men han skal bli­ve ved med at løft e Fer­ra­ri som hold med sin enor­me kamp­gejst. « » Han kæm­per for kar­ri­e­ren, og Räik­kö­nen skal løft e sit ni­veau i for­hold til sid­ste år, hvis han vil bli­ve hos Fer­ra­ri. Det vil si­ge fl ere po­di­et- pla­ce­rin­ger og fær­re fejl. « » Al­tid smi­len­de, men han har brug for top­re­sul­ta­ter, hvis han skal fort­sæt­te sin ud­vik­ling. Ric­ci­ar­do er en mu­lig Fer­ra­ri- kø­rer næ­ste år grun­det sit ita­li­en­ske op­hav. « » Rus­se­ren slut­te­de stærkt sid­ste sæ­son, og han skal le­ve­re sta­bilt i år for ik­ke at mi­ste sit sæ­de. « » Han mang­ler en sejr på sit cv, men han er stor­fa­vo­rit til et ab­so­lut top­sæ­de i den kom­men­de sæ­son. Men Bot­tas kan bli­ve sor­te­per, hvis han ik­ke får en bed­re sæ­son end sidst. « » Mas­sa kæm­per for sin For­mel 1- kar­ri­e­re og kun top­re­sul­ta­ter tæl­ler, el­lers tror jeg, at han ry­ger ud. « » Han kæm­per for et bed­re sæ­de i For­mel 1. Han skal le­ve­re sta­bilt og helst sco­re et par re­gu­læ­re top­re­sul­ta­ter i sæ­so­nen, hvis det skal lyk­kes. « » Pe­rez er og­så med i kam­pen om et bed­re sæ­de, men det kræ­ver bå­de go­de re­sul­ta­ter, og spe­ci­elt bed­re kva­li­fi ka­tio­ner fra ham. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.