URRENTERNE

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - Re­nault Re­nault RS16 Dan­mark 23 år 2014 19/ 0 0 Toro Ros­so Fer­ra­ri STR11 Bel­gi­en 18 år 2015 19/ 0 0 Spa­ni­en 21 år 2015 19/ 0 0 McLa­ren Hon­da MP4- 31 Stor­bri­tan­ni­en 36 år 2000 284/ 15 1 ( 2009) Spa­ni­en Stor­bri­tan­ni­en 25 år 2016 0/ 0 0 Sau­ber Ferr

Mo­tor: Ke­vin Magnus­sen Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Dan­ske­ren skal etab­le­re sig som den før­en­de kø­rer in­ter­nt hos Re­nault og sik­re sig en kon­trakt for 2017. Pal­mer skal slås, og så skal Magnus­sen vi­se, at han kan no­get ek­stra­or­di­nært i en un­der­le­gen ra­cer. Ik­ke hver gang men et par gan­ge over sæ­so­nen. «

Mo­tor: Max Ver­stap­pen Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Ver­stap­pen kan med end­nu en stærk sæ­son kø­re sig i stil­ling som ny mand hos Red Bull i 2017. Fær­re be­gyn­der- fejl og sta­bi­le re­sul­ta­ter vil væ­re nok. «

Car­los Sainz Jr. Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Den un­ge spa­ni­er stod lidt i skyg­gen af Ver­stap­pen i de­but­sæ­so­nen. Man skal ik­ke ta­ge fejl af Car­los Sainz Jr., der me­get vel kan bli­ve en stjer­ne i de kom­men­de år. «

Mo­tor: Jen­son But­ton Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» But­ton får igen en sæ­son, hvor han kø­rer for sit liv hos McLa­ren. Stoff el Van­do­or­ne står klar i kulis­sen, og det kræ­ver end­nu et stærkt be­n­ar­bej­de fra But­ton og ma­na­ge­ren for at sik­re sig op­bak­ning hos de en­gel­ske jour­na­li­ster og hos McLa­rens in­ve­sto­rer. «

Fer­nan­do Alonso Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen

BT: Jo­ly­on Pal­mer Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

» Han har et skud i bøs­sen for at sik­re sig en kar­ri­e­re i For­mel 1. Det vil over­ra­ske mig, hvis Pal­mer kan føl­ge med Magnus­sen. «

BT:

» Fort­sæt­ter pro­ble­mer­ne, kan det væ­re et spørgs­mål om tid, før spa­ni­e­ren eks­plo­de­rer. En so­lid kon­trakt hol­der ham kø­ren­de hos McLa­ren. «

Mo­tor: Marcus Eri­cs­son Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Har end­nu ik­ke sat et næv­ne­vær­digt aft ryk i si­ne fo­re­lø­bi­ge sæ­so­ner i For­mel 1. Kø­rer på sin sponsors nå­de hos Sau­ber, li­ge­som det var til­fæl­det hos Ca­ter­ham. Mang­ler re­sul­ta­ter. «

Fe­lipe Nasr Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Nasr har pen­ge­ne, men han hav­de pro­ble­mer med for al­vor at sæt­te Eri­cs­son på plads i de­but­sæ­so­nen, og det ind­tryk skal slet­tes. «

Mo­tor: Ro­main Grosje­an Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Grosje­an har mu­lig­he­der hos Fer­ra­ri, hvis Räik­kö­nen ry­ger ud. Fransk­man­den bør mar­ke­re sig som kon­gen in­ter­nt hos Haas, hvor me­get afh æn­ger af tea­mets ud­vik­ling. «

Este­ban Gu­ti­er­rez Al­der: Na­tio­na­li­tet: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Hvis han kan kø­rer op med Grosje­an, kan Este­ban Gu­ti­er­rez må­ske slip­pe af med præ­di­ka­tet om at væ­re fel­tets ’ be­ta­lings­kø­rer’. «

Mo­tor: Pa­scal We­hr­le­in Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Her har For­mel 1 et rig­tig godt bud på en se­ne­re su­per- stjer­ne. We­hr­le­in vandt DTM i se­ne­ste sæ­son som den yng­ste no­gen­sin­de. Bør ban­ke sin team­kam­me­rat, hver gang han rul­ler ud af pit. «

Rio Hary­an­to Na­tio­na­li­tet: Al­der: De­but: Løb/ sej­re: VM- tit­ler: Jens Han­sen:

BT:

» Han kom­mer i For­mel 1 med pen­ge i ryg­gen fra den in­do­ne­si­ske statskas­se. Og Hary­an­to lig­ner li­ge nu fel­tets sva­ge­ste kø­rer. «

» Ke­vin Magnus­sen skal sæt­te sin hold­kam­me­rat grun­digt på plads og be­vi­se, at han kan le­de et team. « » Som en op­ryk­ker i fod­bold skal han be­vi­se, at den stær­ke, før­ste sæ­son ik­ke var held. Sta­bi­le re­sul­ta­ter er suc­ceskri­te­ri­et. « » Han var over­set i sin før­ste sæ­son, men jeg tror, at han over­ra­ske i år. Ham tror jeg rig­tig me­get på. « » In­gen ved rig­tig, hvad Pal­mer in­de­hol­der. Men uan­set hvad har eng­læn­de­ren tid­li­ge­re vist, at han ik­ke træk­ker sig i nær­kam­pe og kan sæt­te en for­nuft ig sæ­son sam­men. « » McLa­ren og But­ton er som en fl aske rød­vin fra 1920. Den kan sma­ge helt fan­ta­stisk, men kan og­så væ­re til at hæl­de i va­sken. But­ton har et højt bund­ni­veau, men spørgs­må­let er, om han kan le­ve­re re­sul­ta­ter i end­nu en sæ­son. « 34 år 2001 252/ 32 2 ( 2005, 2006) » Kun top­re­sul­ta­ter kan ret­fær­dig­gø­re en årsløn på 300 mil­li­o­ner kro­ner. « » Han over­ra­ske­de sid­ste år ved at mat­che Nasr, og sven­ske­ren skal fort­sæt­te den frem­gang. « » Hvis bra­si­li­a­ne­ren løft er sit ni­veau, vil han væ­re i spil til et sæ­de hos Wil­li­ams næ­ste år, hvor han tid­li­ge­re var re­ser­ve­kø­rer. « » En til to pla­ce­rin­ger i po­in­te­ne i år, så er Grosje­an og Haas ind­sats god­kendt. En over­be­vi­sen­de ind­sats kan sen­de Grosje­an til et sæ­de hos Fer­ra­ri næ­ste år. « » Han skal be­vi­se, at han er vær­dig til en plads i For­mel 1. Han le­ve­re­de al­drig va­ren hos Sau­ber. « » Han er et ty sk stor­ta­lent, der med en over­be­vi­sen­de ind­sats, kan væ­re Mer­ce­des- kø­rer al­le­re­de næ­ste sæ­son, hvis Ros­berg ry­ger ud. « » Han kan kun over­ra­ske. Hary­an­to har ik­ke vist det sto­re hidtil i kar­ri­e­ren, og han vil for­ment­lig få det svært. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.