De us­and­syn

La Coruña Not­ting­ham Nan­tes Alk­maar Mont­pel­li­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SEN­SA­TIONS­HOLD

Med ot­te spil­ler­un­der igen og fem po­ints mar­gin til Tot­ten­ham på an­den­plad­sen be­gyn­der det for al­vor at duft e af et sen­sa­tio­nelt en­gelsk mester­skab til Lei­ce­ster eft er man­da­gens 1- 0- sejr over Newcast­le. Det ’ lil­le’ hold fra hjer­tet af Eng­land, der el­lers var spå­et en kamp mod nedryk­ning, har i ste­det ta­get fod­bold­ver­de­nen med storm og ser li­ge nu ud til at sny­de gi­gan­ter som Man­che­ster Ci­ty, Ar­se­nal og Tot­ten­ham i guld­kam­pen.

Fort­sæt­ter Lei­ce­ster po­int­hø­sten indtil mid­ten af maj, vil Kas­per Schmeichel ( fo­to) og hold­kam­me­ra­ter­ne kun­ne fejre en vild tri­umf, der vil væ­re den stør­ste over­ra­skel­se i Pre­mi­er Le­agu­es hi­sto­rie og en fan­ta­stisk even­tyr­for­tæl­ling om lil­le­put­ten, der snød de sto­re. Sidst­nævn­te er set før. BT gi­ver dig her ni an­dre hold, der blev me­stre mod al­le odds.

Fo­to: Pal­le He­de­mann, Sø­ren St­eff en, AFP, AP, Reu­ters og Sport­sp­ho­to Agen­cy Do­ku­men­tar­fi lmen ’ I Be­lie­ve in Mira­c­les’ skil­drer den ut­ro­li­ge hi­sto­rie om le­gen­da­ri­ske Bri­an Cloug­hs år i Not­ting­ham Fo­rest. Året eft er at ha­ve ført klub­ben til op­ryk­ning til den bed­ste en­gel­ske ræk­ke vandt Not­ting­ham Fo­rest det en­gel­ske mester­skab med pro­fi ler som Pe­ter Shilt­on i må­let, Ken­ny Burns i for­sva­ret, Martin O’Neill på midt­ba­nen, Jo­hn Ro­bert­son på kan­ten og To­ny Woodco­ck i an­gre­bet. Det ske­te end­da på over­be­vi­sen­de vis med ot­te po­ints mar­gin til Li­ver­pool. De føl­gen­de år fort­sat­te den ut­ro­li­ge suc­ces med sejr i Eu­ro­pa Cup’en to år i træk i 1979 og 1980. I Hol­land hed­der gi­gan­ter­ne PSV Eind­ho­ven, Fey­eno­ord og Ajax, men i 2009 var det i ste­det langt min­dre AZ Alk­maar – med Si­mon Poul­sen som ven­stre ba­ck – der stak næ­sen frem og vift ede fa­vo­rit­ter­ne til si­de. An­ført af en vis ch­eft ræ­ner ved navn Lou­is van Gaal, som selv kald­te tri­um­fen for ’ mit lil­le mester­værk’. In­gen – hel­ler ik­ke spil­ler­ne fra Depor­ti­vo La Coruña selv – fat­te­de, at ’ Su­per Depor’ i 2000 kun­ne la­de sig kro­ne som kon­ger­ne af spansk fod­bold. Det var med spil­le­re som top­sco­rer Roy Ma­kaay ( fo­to), Djal­minha, Mau­ro Silva og klubleg­en­den Fran, at klub­ben fra Ga­li­ci­en snød stjer­nespæk­ke­de FC Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid for den span­ske ti­tel. Ga­li­ci­er­ne hav­de væ­ret tæt på at snup­pe mester­ska­bet i 1994, men et brændt straff es­park i slut­fa­sen af sid­ste kamp send­te mester­ska­bet i hæn­der­ne på FC Bar­ce­lo­na. Da Ar­se­nal- ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger for ny­lig blev spurgt, om han tid­li­ge­re hav­de op­le­vet en sen­sa­tion a la Lei­ce­ster, frem­hæ­ve­de han Nan­tes’ mester­skab i 1995. Hol­det gik den­gang indtil sæ­so­nen med hå­bet om at red­de sig fra nedryk­ning, men med pro­fi ler som Clau­de Ma­kelélé, Pa­tri­ce Loko, Ni­co­las Ou­e­dec, Chri­sti­an Ka­rem­beu og Rey­nald Ped­ros ( th. på fo­to) end­te ’ Ka­na­ri­e­fug­le­ne’ som me­stre. Året eft er mød­te hol­det i øv­rigt AaB i Cham­pions Le­ague. Hol­det gen­tog be­drift en igen i 2001.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.