Spil­le­de på at ta­be

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UAC­CEP­TA­BELT

Da den nu­væ­ren­de sport­s­chef i Bold­klub­ben Ma­ri­en­lyst, Car­sten Hem­m­ings­en, i sid­ste for­år og de­le af eft er­å­ret var ch­eft ræ­ner i 2. di­vi­sions­klub­ben Mid­del­fart, spil­le­de han på eg­ne kam­pe. Sa­gen har hidtil væ­ret i DBU- re­gi un­der off ent­lig­he­dens ra­dar, men blev i går af­slø­ret af Fy­ens Stift s- ti­den­de. Nu er en dom fra DIFs mat­ch­fi xing­nævn på trap­per­ne.

Der var ik­ke blot ta­le om spil på sej­re til Car­sten Hem­m­ings­ens da­væ­ren­de hold. Ved to lej­lig­he­der spil­le­de Car­sten Hem­m­ings­en og­så på, at Mid­del­fart, klub­ben han selv stod i spid­sen for, skul­le ta­be.

Sær­ligt sidst­nævn­te mø­der hård kri­tik fra Car­sten Hem­m­ings­ens tid­li­ge­re chef i Mid­del­fart, be­sty­rel­ses­for­mand Per Jør­gen­sen.

» At man spil­ler på kam­pe­ne er jo uac­cep­ta­belt i sig selv, men at man spil­ler på, at vi og­så ta­ber, dur slet ik­ke, « si­ger Per Jør­gen­sen til BT.

Car­sten Hem­m­ings­en har selv in­drøm­met over for Fy­ens Stift sti­den­de, at han spil­le­de på et Mid­del­fart- ne­der­lag til Aar­hus Fremad og Bra­brand. Beg­ge gan­ge end­te det med ne­der­lag til Mid­del­fart og der­med ge­vinst på Car­sten Hem­m­ings­ens kupo­ner.

» Når man spil­ler på, at vi ta­ber et par kam­pe, og vi så oveni­kø­bet gør det, det dur sim­pelt­hen ik­ke, « ly­der det fra Per Jør­gen­sen.

Han slår fast med syv­tom­mer­søm, at Mid­del­fart ik­ke var vi­den­de om Car­sten Hem­m­ings­ens uet­i­ske ad­færd og kal­der he­le sa­gen for ’ ulyk­ke­lig’.

» Som klub er det jo klart, at det ik­ke på no­gen som helst må­de er ac­cep­ta­belt. Hvis vi hav­de haft kend­skab til det un­der vo­res tur­ne­ring, vil­le det ha­ve haft en kon­se­kvens for Car­sten. Det si­ger sig selv. Der er in­gen klub­ber, der kan le­ve med det her, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Jeg sy­nes, at det for al­le er en ulyk­ke­lig si­tu­a­tion, men for os er det et over­stå­et ka­pi­tel. « Ven­ter og ser Ca­sten Hem­m­ings­en for­lod over­ra­sken­de Mid­del­fart i novem­ber eft er en suc­ces­fuld pe­ri­o­de som træ­ner for klub­ben. Den­gang var år­sa­gen til stop­pet ’ pri­va­te år­sa­ger’. Det hol­der Car­sten Hem­m­ings­en fast i over for Fy­ens Stift sti­den­de.

I dag er Car­sten Hem­m­ings­en Når man spil­ler på, at vi ta­ber et par kam­pe, og vi så oveni­kø­bet gør det, det dur sim­pelt­hen ik­ke sport­s­chef i Oden­se- klub­ben Ma­ri­en­lyst. Spørgs­må­let er, om han sta­dig kan væ­re det eft er en even­tu­el dom.

» I Ma­ri­en­lyst ta­ger vi af­stand fra uet­isk ad­færd og mat­ch­fi xing. Vi af­ven­ter og ser, hvad dom­men bli­ver, « si­ger di­rek­tør i Bold­klub­ben Ma­ri­en­lyst, Jens Mar­ti­nus Pe­der­sen, til BT.

BT var i går i kon­takt med Car­sten Hem­m­ings­en. Han skrev i en sms, at han har sagt, hvad der skal si­ges, og at han el­lers ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer.

Over for Fy­ens Stift sti­den­de har han dog er­kendt, at han har for­brudt sig mod reg­ler­ne.

» Jeg kan kun si­ge, at jeg har dum­met mig og er ked af det. Men jeg vil ger­ne un­der­stre­ge, at der ik­ke har væ­ret ta­le om mat­ch­fi xing, idet jeg ik­ke har prø­vet at ma­ni­p­u­le­re med kam­pe­ne. Men jeg har over­t­rå­dt reg­len om, at man ik­ke som træ­ner må spil­le på eg­ne kam­pe. Det frem­går og­så af sags­be­hand­lin­gen hidtil, og jeg har eft er an­mel­del­sen på al­le må­der med­vir­ket til at få sa­gen be­lyst. «

Her for­tæl­ler han end­vi­de­re, at han spil­le­de på veg­ne af sin svo­ger, der bor på Ba­li og der­med ik­ke selv kun­ne spil­le.

DIFs mat­ch­fi xing­nævn holdt i går mø­de, men der er end­nu ik­ke fal­det dom i Hem­m­ings­ens sag.

» De har valgt at træk­ke sig til­ba­ge for at dis­ku­te­re fl ere aspek­ter, men vi for­ven­ter, at de er klar med en dom in­den på­ske, « si­ger Poul Broberg, chef for Pu­blic Aff airs i DIF, til Jyl­lands- Po­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.