For­ban­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NED­SLÅ­EN­DE går med bry­stet skudt frem og ho­ve­d­et højt af­sted i mor­gen ( i dag, red.), « skrev Da­ni­el Svensson på In­s­ta­gram og lag­de sam­ti­dig et bil­le­de af sig selv med kron­ra­get ho­ved ud. For som han skrev i går: » Hå­ret fal­der al­li­ge­vel af om 14 da­ge, så fik min fri­sør til at fjer­ne det i dag ( i går, red.) « Må­let er at kom­me til­ba­ge BT brag­te 27. fe­bru­ar et åben­hjer­tigt in­ter­view med Da­ni­el Svensson. Den­gang sag­de hånd­bold­spil­le­ren føl­gen­de om syg­dom­men:

» Selv­føl­ge­lig er der da­ge, hvor jeg er helt i kulkæl­de­ren. Hvor jeg er sur, skuf­fet og sy­nes, det er helt vildt uret­fær­digt. Men min tankegang er at prø­ve at væ­re po­si­tiv og stå imod med alt, hvad jeg har. Selv­om jeg er sår­bar, syg el­ler dår­lig, tror jeg på, det bed­ste er at væ­re udad­vendt og snak­ke om tin­ge­ne, « sag­de Svensson.

I det he­le ta­get bru­ger Da­ni­el Svensson ik­ke så me­get tid på at ærg­re sig over sin syg­dom, det kan ik­ke be­ta­le sig, me­ner han.

» Jeg for­mår hel­ler ik­ke at lig­ge der­hjem­me og væ­re ked af det. Jeg dvæ­ler ge­ne­relt ik­ke så me­get ved tin­ge­ne, og det er nog­le gan­ge et stort mi­nus, og an­dre gan­ge er det er stort plus. Over­ord­net prø­ver jeg på ik­ke at hæn­ge mig i det og kom­me ud og le­ve mit liv så godt som mu­ligt. Det er og­så ånds­svagt at la­de sig dik­te­re af én syg lym­fe, « sag­de Da­ni­el Svensson.

Skjern- spil­le­ren gør, hvad han kan, for at hol­de hu­mø­ret højt, det skal han, sag­de han i det hud­løst ær­li­ge in­ter­view.

» Sid­ste gang jeg var syg, bo­e­de jeg i Tys­kland og var ind­lagt på et ho­spi­tal der, og der så jeg en tre­årig dreng gå rundt med sit sta­tiv med ke­mo. Hvis han kun­ne væ­re smi­len­de og po­si­tiv, og han hav­de det me­get vær­re end mig, så skal jeg sgu stram­me mig an, hol­de hu­mø­ret højt og kom­me igen­nem det her. «

Da­ni­el Svensson har væ­ret igen­nem for­lø­bet før, og ken­der der­for alt til, hvor­dan de næ­ste må­ne­der for­ment­lig vil for­lø­be. I den pro­ces er hans sport, hånd­bol­den, en stor driv­kraft.

» For mig er det ek­stremt vig­tigt, at jeg har hånd­bol­den si­de­lø­ben­de. Jeg har som alt­over­skyg­gen­de mål at bli­ve rask – uan­set læ­ger­nes mel­ding. Mit næ­ste mål er at kom­me til­ba­ge på hånd­bold­ba­nen. Jeg ved, jeg har gjort det før ef­ter slem­me knæska­der og en kræft­syg­dom. Det mo­ti­ve­rer mig helt vildt og er med til at hol­de mig op­pe. Skul­le det ik­ke lyk­kes, så lyk­kes det ik­ke, « sag­de Svensson.

Der ven­ter Da­ni­el Svensson en me­get hård om­gang de næ­ste par må­ne­der, men der er in­gen vej udenom.

» Vi skal sik­re os, det al­drig kom­mer igen. Der­for skal jeg bå­de ha­ve al­min­de­lig ke­mo, høj­do­sis ke­mo, strå­ler – he­le pak­ken. Jeg kom­mer til at væ­re lagt fuld­stæn­dig ned. Men det skal ba­re helt ud af krop­pen den her gang, « sag­de Da­ni­el Svensson.

Svens­sons ke­mo­for­løb, som han går i gang med straks, vil va­re fem­seks må­ne­der, hvor­på næ­ste fa­se be­gyn­der.

» Det vil væ­re den fa­se, hvor jeg kan genop­byg­ge mig selv til at spil­le hånd­bold. Det er det, der er i mi­ne tan­ker, « sag­de Da­ni­el Svensson til BT i slut­nin­gen af fe­bru­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.