BLUF­FER MED BO

AE­l­dre Sa­gens øko­no­mer af­vi­ser nu fuld­sta­en­digt, at re­ge­rin­gen har be­la­eg for, at op imod 175.000 ri­si­ke­rer at bli­ve skå­ret i bo­li­g­y­del­sen

BT - - NYHEDER -

BOLIGYDELSE TIL AE­L­DRE lidt me­re i boligydelse. Men AE­l­dre Sa­gen kun­ne do­ku­men­te­re, at mens 93.000 hus­stan­de med la­ve ind­ta­eg­ter vil­le få en hø­je­re ydel­se, så vil­le helt op mod 175.000 pen­sio­ni­ster om­vendt mi­ste tu­sind­vis af kro­ner. Kort før for­sla­get skul­le ved­ta­ges i Fol­ke­tin­get li­ge op til jul, trak re­ge­rin­gen for­sla­get til­ba­ge. Men pla­nen er fort­sat ik­ke ta­get af bor­det, og der­for har AE­l­dre Sa­gen fort­sat si­ne be­reg­nin­ger, der nu og­så vi­ser, at sel­ve be­grun­del­sen for at spa­re på bo­li­g­y­del­sen ik­ke hol­der vand.

Di­rek­tør Bjar­ne Ha­strup fra AE­l­dre Sa­gen er ra­sen­de på de po­li­ti­ke­re, der på den­ne må­de er med til at ska­be utryg­hed blandt lan­dets ae­l­dre.

»Vi har fri­ske tal, der vi­ser, at he­le de­res be­grun­del­se ik­ke pas­ser. Der er ik­ke fle­re, der mod­ta­ger boligydelse, og ud­gif­ten er ik­ke eks­plo­de­ret. Det er urig­ti­ge tal, det pas­ser sim­pelt­hen ik­ke. De bur­de gi­ve os al­le sam­men en und­skyld­ning. Fo­re­stil dig al­le de pen­sio­ni­ster med små ind­kom­ster og høj hus­le­je, der sid­der der­u­de i stu­er­ne og er ra­ed­sels­slag­ne li­ge nu,« si­ger Bjar­ne Ha­strup.

Han re­a­ge­rer så hef­tigt, for­di re­ge­rin­gen har frem­stil­let det som om, vi na­er­mest står på en bra­en­den­de plat­form.

»Der er jo ik­ke en­gang en plat­form. Det er urig­tigt. De er gå­et helt galt i by­en. De kun­ne ik­ke ram­me la­en­ge­re va­ek fra ski­ven. Det her er ik­ke fi­nans­po­li­tik, det er far­cepo­li­tik,« si­ger Bjar­ne Ha­strup. AE­l­dre Sa­gens øko­nom AE­l­dre Sa­gens øko­nom, se­ni­o­r­kon­su­lent Claus Blend­strup, er an­er­kendt af selv Ud­be­ta­ling Dan­mark for sin tro­va­er­dig­hed, kun­nen og ind­sigt. Der er da hel­ler in­gen, der har kun­net sa­et­te en fin­ger på de be­reg­nin­ger, han tid­li­ge­re har la­vet af bo­li­g­y­del­sens kon­se­kven­ser.

Claus Blend­strup forta­el­ler, at AE­l­dre Sa­gen har ta­get ud­gangs­punkt i dug­fri­ske tal fra de­cem­ber 2015, som Dan­marks Sta­ti­stik net­op har of­fent­lig­gjort. Tal­le­ne i Dan­marks Sta­ti­stik går til­ba­ge til 2007, som var det før­ste år, hvor fol­ke­pen­sions­al­de­ren var ned­sat til 65 år for al­le, og der­for er det den pe­ri­o­de, AE­l­dre Sa­gens øko­no­mer har med­ta­get.

En af kon­klu­sio­ner­ne er, at der er 35.000 fa­er­re hus­stan­de, der i dag mod­ta­ger boligydelse. År­sa­gen kan skyl­des dels, at fle­re pen­sio­ni­ster har få­et sup­ple­ren­de ud­be­ta­ling fra en ar­bejds­mar­keds­pen­sion i pe­ri­o­den, dels at pen­sio­ni­ster i an­dels­bo­li­ger nu kun kan få boligydelse som et lån. Der er med an­dre ord ta­le om, at fle­re pen­sio­ni­ster har få­et så me­get i pen­sio­ner, at de ik­ke la­en­ge­re er be­ret­ti­get til boligydelse.

Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen har el­lers fle­re gan­ge for­kla­ret, hvor­for re­ge­rin­gen me­ner, der skal spa­res i bo­li­g­y­del­sen. ’Urig­tig’ og ’far­cepo­li­tik’ »Vi blev eni­ge med af­ta­le­par­ti­er­ne bag fi­nans­lo­ven om en bo­li­g­y­del­ses­pak­ke, og det skal ses i sam­men­ha­eng med, at ud­gif­ter­ne til boligydelse har va­e­ret sti­gen­de over en år­ra­ek­ke og i dag ud­gør 10 mia. kr. Ud­gif­ter­ne er ste­get med 13 pct. si­den 2001, mens de gen­nem­snit­li­ge ud­be­ta­lin­ger er ste­get med 28 pct., og det skyl­des bl.a. en ra­ek­ke gun­sti­ge sa­er­reg­ler,« sag­de han i Fol­ke­tings­sa­len 8. ja­nu­ar

AE­l­dre Sa­gen vil nu ta­ge kon­takt til samt­li­ge po­li­ti­ske ord­fø­re­re for at få sa­gen ta­get af bor­det. ’Ru­stet til ta­en­der­ne’ »Vi er ru­stet til ta­en­der­ne. Vi har op­ru­stet med den dyg­tig­ste reg­ne­ka­pa­ci­tet, og vi vil gå sam­men med vo­res al­li­e­re­de og med 765.000 med­lem­mer i ryg­gen og ska­be of­fent­lig de­bat,« si­ger Bjar­ne Ha­strup.

En­heds­li­stens be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer Finn Sø­ren­sen vil nu end­nu en gang kal­de mi­ni­ste­ren i sam­råd om sa­gen.

»Det her er end­nu en gang ud­tryk for, at re­ge­rin­gen har en kre­a­tiv må­de at ar­gu­men­te­re for sin po­li­tik på. Jeg er rig­tig glad for, at AE­l­dre Sa­gen har bidt sig fast i sa­gen, for det er naivt at tro, at re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti ik­ke ven­der til­ba­ge. De har bun­det hin­an­den op på, at de skal fin­de be­spa­rel­sen. Men nu vil jeg føl­ge op he­rin­de, så vi kan få op­lyst, hvad der er fak­ta i den sag,« si­ger Finn Sø­ren­sen.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer Leif La­hn Jensen er helt enig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.