LIGYDELSEN

BT - - NYHEDER -

Bent Jo­han­nis­son, 78 år, fri­vil­lig

»End­nu en gang vi­ser det sig, at Dansk Fol­ke­par­ti og re­ge­rin­gen på et falsk grund­lag for­sø­ger at ta­ge pen­ge fra folk. Først med kon­tant­hja­elpslof­tet og nu med bo­li­g­y­del­sen. Der kom­mer he­le ti­den nye tal frem, og når de ram­mer Dansk Fol­ke­par­ti, fal­der det he­le til jor­den. Bå­de re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti har i den grad et for­kla­rings­pro­blem i den her sag. De bli­ver nødt til at for­kla­re sig el­ler ma­ne det be­spa­rel­ses­for­slag i jor­den en gang for al­le,« si­ger Leif La­hn Jensen.

Re­ge­rin­gen trak for­sla­get til­ba­ge før jul, for­di der var brug for me­re tid til at reg­ne kon­se­kven­ser­ne igen­nem. Si­den har sa­gen lig­get på fi­nans­mi­ni­ster, Claus Hjort Fre­de­rik­sens (V) bord.

BT har si­den i går mid­dag for­søgt at få en kom­men­tar fra Ven­stres be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer Hans An­der­sen, der dog hen­vi­ser til, at kun Claus Hjort Fre­de­rik­sen ud­ta­ler sig om sa­gen. Avi­sen har her ef­ter fo­re­lagt AE­l­dre Sa­gens kri­tik for Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, der med­del­er, at mi­ni­ste­ren ik­ke kun­ne gi­ve en kom­men­tar in­den de­ad­li­ne. Jet­te Martin, 71 år, fri­vil­lig »Jeg sy­nes, det er så dår­ligt. Jeg mod­ta­ger ik­ke boligydelse, men jeg sy­nes sim­pelt­hen, det er så rin­ge, at man vil ska­e­re i bo­li­g­y­del­sen – de har jo ik­ke no­gen pen­ge i for­vej­en. Man kan jo ik­ke gra­ve pen­ge op af jor­den! « Kir­sten Oster­ham­mel, 69 år, pen­sio­nist »Jeg må in­drøm­me, at den­gang jeg ar­bej­de­de, var jeg fak­tisk lidt for­ar­get over, at man kun­ne få en boligydelse. Men ef­ter at jeg er ble­vet pen­sio­nist, er jeg ble­vet om­vendt. De 1.056 kr., jeg får om må­ne­den, er med til at gi­ve det over­skud, der gør, at man fø­ler, at man le­ver. « Sus­an­ne Vil­strup Wi­in­gaard, 55 år, før­tids­pen­sio­nist »Jeg er af­ha­en­gig af min ydel­se. Hvis de ska­e­rer i den, så har jeg ik­ke råd til at rej­se og til at for­ka­e­le mi­ne bør­ne­børn, og det be­ty­der rig­tig, rig­tig me­get, for­di jeg er den, jeg er. Og når jeg bli­ver pen­sio­nist, så ved jeg ik­ke en­gang, om jeg kan le­ve. For­di så mi­ster jeg det sid­ste grund­lag, jeg har. Kon­se­kven­ser­ne er, at jeg kan sid­de der­hjem­me og la­ve in­gen­ting. Så har jeg ik­ke råd til bus­kort el­ler no­get som helst.«

»Det be­ty­der, at jeg må flyt­te på ga­den. Jeg får 1.700 kr. i bo­li­g­y­del­ser og skal be­ta­le godt 6.000 kr. i hus­le­je. Det er alt­så det he­le. Det gi­ver mig bå­de tag over ho­ve­d­et og lidt ek­stra fri­tid. Nu har jeg råd til at rej­se til ud­lan­det en­gang hvert an­det el­ler tred­je år, men det kan jeg glem­me alt om, hvis bo­li­g­y­del­sen bli­ver skå­ret ned. Der­for sy­nes jeg, at det er uri­me­ligt. Hvis re­ge­rin­gen vil ska­e­re i bo­li­g­y­del­sen, så kan jeg ik­ke få min hver­dag til at ha­en­ge sam­men.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.