Sta­dig in­gen mista­enk­te i fa­er­ge­ka­ta­stro­fe

BT - - NYHEDER -

De nor­ske ef­ter­for­ske­re af døds­bran­den på fa­er­gen Scan­di­navi­an Star er ef­ter alt at døm­me sva­e­re at over­be­vi­se.

Ef­ter af­hø­rin­gen af den pen­sio­ne­re­de skibsin­spek­tør Flem­m­ing Thue Jensen, der ha­ev­der at kun­ne iden­ti­fi­ce­re de skyl­di­ge, fast­slår po­li­ti­ad­vo­kat Hanne Fau­ske fra Oslo Po­li­ti, at sa­gen fort­sat er langt­fra opkla­ret.

»Der er in­gen, som kon­kret er mista­enkt i vo­res ef­ter­forsk­ning,« sag­de hun ons­dag ef­ter­mid­dag for­an Kø­ben­havns By­ret.

Sam­men med en kol­le­ga fra Kø­ben­havns Po­li­ti hav­de hun net­op gen­nem­ført en så­kaldt in­den­ret­lig af­hø­ring af den tid­li­ge­re skibsin­spek­tør Flem­m­ing Thue Jensen, der til­ba­ge i 1990 var blandt de før­ste til at un­der­sø­ge den ud­bra­end­te fa­er­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.