Vi­ctors sto­re for

BT - - NYHEDER -

HEL­LIG KRIG der vi­ses i af­ten på TV2, og i bo­gen ’Vi­ctors valg’, der i mor­gen ud­kom­mer på for­la­get Pe­op­le’s Press.

Hun har valgt at stå frem, for­di hun hå­ber, at an­dre kan la­e­re af søn­nens hi­sto­rie.

»Jeg hå­ber, vi la­e­rer, hvor sta­er­ke kra­ef­ter det er. Hvor sta­er­kt hjer­ne­va­ske­de de er, de un­ge men­ne­sker. Det gør mig ba­re ondt, at Vi­ctor skul­le ha­ve så sva­ert et liv. At han skul­le gå den vej,« si­ger hun i do­ku­men­ta­ren. Fa­el­les­skab i Grim­høj-mo­ske­en Vi­ctor Kri­sten­sen vok­se­de op i en helt al­min­de­lig ker­ne­fa­mi­lie, som bo­e­de i et pa­ent vil­lakvar­ter i Aar­hus. Mo­de­ren be­skri­ver ham som en glad og udad­vendt dreng, der med al­de­ren – og må­ske og­så for­di fora­el­dre­ne blev skilt – be­gynd­te at få sto­re pro­ble­mer so­ci­alt og i sko­len. Søn­nen blev di­ag­no­sti­ce­ret med op­ma­er­k­som­heds­for­styr­rel­sen ADD (en sa­er­lig ty­pe AD­HD), og ef­ter fle­re af­brud­te sko­le­for­løb end­te Vi­ctor Kri­sten­sen på en spe­ci­alsko­le, hvor han fik fa­er­dig­gjort fol­ke­sko­lens af­gangsek­sa­men. I et in­ter­view med Berlingske i dag,« si­ger Lo­ne Kri­sten­sen:

»Jeg kan be­brej­de mig selv, at jeg f.eks. blev ved med at ta­ge på ar­bej­de, Jeg hå­ber, vi la­e­rer, hvor sta­er­ke kra­ef­ter det er. Hvor sta­er­kt hjer­ne­va­ske­de de er, de un­ge men­ne­sker mens han gik igen­nem si­ne li­del­ser. Men jeg føl­te, at hvis jeg blev va­ek, vil­le vi va­e­re en syg fa­mi­lie. Vi var fuld­sta­en­dig kri­se­ramt og vid­ste ik­ke, hvad vi skul­le stil­le op. Men der skul­le og­så va­e­re no­get nor­ma­li­tet til­ba­ge.«

Det var nog­le kam­me­ra­ter fra sko­len, der in­tro­du­ce­re­de Vi­ctor Kri­sten­sen til is­lam.

De tog ham med i den om­strid­te mo­ske på Grimhøjvej i Aar­hus, hvor han la­er­te om is­lam og Kor­a­nen. Da BT i 2014 som det før­ste dan­ske me­die for­tal­te hi­sto­ri­en om Vi­ctor Kri­sten­sen, for­kla­re­de en af hans tid­li­ge­re ven­ner, at re­li­gio­nen gav Vi­ctor Kri­sten­sen et fa­el­les­skab, han la­en­ge hav­de hi­get ef­ter.

»Som al­min­de­lig kul­turkri­sten dan­sker hav­de jeg ab­so­lut in­gen for­ud­sa­et­nin­ger for at for­stå det mus­lim­ske mil­jø og de for­skel­li­ge for­gre­nin­ger. Der­for kun­ne jeg hel­ler ik­ke gi­ve ham et kva­li­fi­ce­ret mod­spil, når han kom med al­le si­ne til­la­er­te dog­mer,« for­kla­rer Lo­ne Kri­sten­sen til Berlingske.

I før­ste om­gang så Lo­ne Kri­sten­sen dog in­gen fa­re­sig­na­ler, da søn­nen kon­ver­te­re­de til is­lam.

Der skul­le dog ik­ke gå lang tid, før hun be­gynd­te at ma­er­ke de før­ste for­an­drin­ger i hjem­met i Aar­hus. Søn­nen be­gynd­te at iret­tesa­et­te hen­de og vil­le ik­ke ha­ve, at hun drak vin til ma­den. I takt med at han blev me­re og me­re op­slugt af sin re­li­gion, gled han la­en­ge­re og la­en­ge­re va­ek fra sin mor. Og­så den hu­mor og iro­ni, der før bandt dem så ta­et sam­men, var va­ek.

Som 19-årig flyt­te­de Vi­ctor Kri­sten­sen hjem til sin ko­r­an­la­e­rer fra Grim­høj-mo­ske­en. Ef­ter igen at ha­ve bo­et hjem­me hos sin mor i en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.