Vand­ling

BT - - NYHEDER -

Jeg øn­sker ik­ke, I skal le­de ef­ter mig, for­di I vil ik­ke fin­de mig. Jeg øn­sker ik­ke at kom­me til­ba­ge til Dan­mark.

Jeg øn­sker jer det bed­ste, som jeg øn­sker det bed­ste for mig selv, så red je­res sja­el ved at be­vid­ne, at der er in­gen gud ud­over Al­lah, og Muham­med er hans bud­brin­ger. Og rens je­res hjer­ter i vi­den om­kring Is­lam og hold jer til hvad der er til­ladt i is­lam, og hold jer fra, hvad der ik­ke er til­ladt i is­lam.

Der er in­gen va­er­di i det her liv ud­over is­lam og li­vet ef­ter dø­den pe­ri­o­de, med­del­te han sin fa­mi­lie, at han vil­le rej­se til Egyp­tens ho­ved­stad Kairo for at la­e­re ara­bi­sk på sko­len Ka­li­mah Cen­ter. 2. ju­ni 2012 sat­te han sig i fly­et mod Kairo.

Fem må­ne­der se­ne­re rej­ste Lo­ne Kri­sten­sen ned for at be­sø­ge ham. Men den un­ge mand, hun mød­te der­ne­de, var ik­ke den sam­me som den, der rej­ste fra Dan­mark. Jeg kan be­brej­de mig selv, at jeg f.eks. blev ved med at ta­ge på ar­bej­de, mens han gik igen­nem si­ne li­del­ser

»Det var spe­ci­elt. Det var en an­den Vik­tor. Det, der fo­re­gik in­de i mit ho­ved, det var ik­ke sva­ren­de til hans vir­ke­lig­hed. Når vi var sam­men, så skul­le han og­så li­ge i moské og be­de og så­dan no­get. Det var… Han var va­ek. Jeg kun­ne godt se, det var helt galt, men jeg kun­ne ik­ke gø­re no­get. Jeg vid­ste ik­ke, hvad jeg skul­le gø­re,« si­ger Lo­ne Kri­sten­sen i do­ku­men­ta­ren.

Hvad hun ik­ke vid­ste, var, at det vil­le bli­ve sid­ste gang, hun så sin søn. Af­skeds­bre­vet Da Vi­ctor Kri­sten­sen for­lod Dan­mark, var det med en re­tur­bil­let i ba­ga­gen. Men 14 da­ge før hans plan­lag­te hjem­rej­se stod det klart for fa­mi­li­en, at han ik­ke hav­de i sin­de at ven­de til­ba­ge til Dan­mark. De modt­og et af­skeds­brev, hvor søn­nen bad dem om ik­ke at le­de ef­ter ham.

Det vi­ste sig, at Vi­ctor Kri­sten­sen var rejst til Sy­ri­en, hvor han til­slut­te­de sig Is­la­misk Stat, og se­ne­re rej­ste til Irak, hvor han end­te sit liv i et selv­mord­s­an­greb.

»Han har ef­ter si­gen­de ta­get an­dre men­ne­skers liv. Det sy­nes jeg er så for­fa­er­de­ligt, at han har gjort, og at han har kun­net over­be­vi­se sig selv om, at det må han godt. Det er så sygt. I min op­tik er det ik­ke ra­skt. Jeg kan ik­ke si­ge an­det,« si­ger Lo­ne Kri­sten­sen til TV2. ’Vi­ctors hel­li­ge krig’, TV2 i dag klok­ken 20

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.