’Jeg tror, at der sta­dig er håb’

Cir­kus Dan­ne­brog skul­le ha­ve fejret sit 40 års ju­bila­e­um, men end­te med at gå kon­kurs

BT - - NYHEDER -

UN­DER­SKUD fa­mi­li­en bag det hi­sto­ri­ske cir­kus gø­re alt, hvad de kan, for ik­ke at skuf­fe de­res pu­bli­kum. For­sø­ger at skaf­fe pen­ge »Vi har ik­ke tabt mo­det end­nu, og jeg tror på, at der sta­dig­va­ek er håb for vo­res cir­kus. Vi vil gø­re alt for at få stab­let fo­re­stil­lin­ger­ne på be­ne­ne al­li­ge­vel,« forta­el­ler Ag­ne­te Lou­i­se Enoch, di­rek­tør og pres­se­chef i Cir­kus Dan­ne­brog, til BT.

Hun forta­el­ler, at man nu vil for­sø­ge at rej­se mid­ler, så­le­des at cir­kus­sets sto­re tro­fa­ste pu­bli­kum ik­ke må gå for­ga­e­ves.

Men selv­om der fort­sat er op­ti­mis­me at spo­re, så er det al­li­ge­vel en trist di­rek­tør, som BT fan­ger på te­le­fo­nen.

»Det er jo he­le mit liv. Jeg har va­e­ret en del af Cir­kus Dan­ne­brog si­den jeg var fi­re år gam­mel, så for mig be­ty­der det her alt,« forta­el­ler Ag­ne­te Lou­i­se Enoch.

Det fa­mi­lie­dre­ve­ne cir­kus blev i sin tid stif­tet af Had­dy Enoch, der ef­ter en in­ter­na­tio­nal kar­ri­e­re som cy­kel­ar­tist ban­ke­de Cir­kus Dan­ne­brog op fra bun­den, ef­ter han over­tog et telt fra det luk­ke­de Cir­kus Roy­al.

Grund­la­eg­ge­ren stod i en år­ra­ek­ke i spid­sen som cir­kus­di­rek­tør, men dø­de ef­ter la­en­ge­re tids syg­dom i 2009, 75 år gam­mel. Sam­men med hu­stru­en Solveig fik Had­dy Enoch fi­re børn, Den­nie, Ag­ne­te Lou­i­se, Isa­bel­la og Katja, der ef­ter­føl­gen­de har stå­et for drif­ten af det hi­sto­ri­ske cir­kus.

Cir­kus Dan­ne­brog har fle­re gan­ge haft for­nø­jel­sen af pro­mi­nen­te ga­e­ster. Her­un­der kron­prin­ses­se Mary, der ved fle­re lej­lig­he­der har va­e­ret blandt pu­bli­kum til cir­kus­sets fo­re­stil­lin­ger. Jeg har va­e­ret en del af Cir­kus Dan­ne­brog, si­den jeg var fi­re år gam­mel, så for mig be­ty­der det her alt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.