På As­sads nå­de

BT - - NYHEDER -

JOBNYT os en helt unik mu­lig­hed, for­di vi for­ment­lig og­så får lov til at kom­me til ste­der, hvor an­dre me­di­er ik­ke kom­mer hen,« forta­el­ler Ras­mus Tant­holdt på en te­le­fon­for­bin­del­se fra Da­ma­s­kus. Me­get få får til­la­del­se I tirs­dags var det fem år si­den, op­rø­ret i Sy­ri­en be­gynd­te med pra­esi­dent Bas­har al-As­sad på den ene si­de og en bro­get ska­re af op­rørs­styr­ker og Is­la­misk Stat på den an­den. Si­den har 250.000 men­ne­sker mi­stet li­vet, en mil­li­on er kva­e­stet, og over halv­de­len af be­folk­nin­gen er flyg­tet. Kun et få­tal af jour­na­li­ster får til­la­del­se til at rej­se ind, og kon­flik­ten da­ek­kes ho­ved­sa­ge­ligt fra de sik­re re­gi­me­kon­trol­le­re­de om­rå­der, og og­så Ras­mus Tant­holdt må frem­over hol­de sig på re­gi­mets jord, hvis han vil be­hol­de sit visum. at jeg har spurgt, men jeg for­ven­ter at bli­ve smidt ud, hvis jeg gør. Jeg har før rejst i op­rørs­kon­trol­le­ret land, og det så de be­stemt ik­ke på med mil­de øj­ne. Selv­om jeg ik­ke kan, så kan an­dre TV2-folk jo godt rej­se ind i de her om­rå­der, men det er klart, at jeg som jour­na­list skal hol­de for øje, at ba­lan­cen ik­ke tip­per,« si­ger Ras­mus Tant­holdt og til­fø­jer:

»Det bed­ste hav­de va­e­ret et kon­tor i Alep­po el­ler Raqqa, Is­la­misk Stats ho­ved­stad, men det er sim­pelt­hen for far­ligt.«

Kil­deple­je var løs­nin­gen

»Vi har be­stuk­ket det sy­ri­ske re­gi­me med et stør­re be­løb,« gri­ner han og fort­sa­et­ter:

»Nej. Vi har ple­jet kil­der og sid­det i ti­me­vis på ke­de­li­ge kon­to­rer og fun­det de men­ne­sker, der be­stem­mer, hvem der skal ind og ud af Sy­ri­en. Der er gi­vet et visum spe­ci­fikt til mig, og hvis jeg vil be­hol­de det, så kan jeg ik­ke rej­se i de op­rørs­kon­trol­le­re­de om­rå­der og helt ba­nalt tror jeg, at det hand­ler om, at vi ta­ler dansk. De hol­der me­get me­re øje med en­gelsk­spro­ge­de me­di­er, men har ik­ke 100 mand til at over­sa­et­te dansk tv,« si­ger Tant­holdt.

Dy­best set aner hver­ken han el­ler TV2, hvor­dan re­gi­met vil re­a­ge­re på de kri­ti­ske hi­sto­ri­er, de kom­mer til at sen­de fra Da­ma­s­kus-kon­to­ret.

»Hvis de si­ger: I må ik­ke la­ve re­gi­me-kri­ti­ske hi­sto­ri­er, så bli­ver I smidt ud, så må de smi­de os ud. Vi sa­el­ger ik­ke vo­res jour­na­li­sti­ske in­te­gri­tet for et kon­tor.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.