Oba­mas kan­di­dat til hø­jeste­ret

BT - - NYHEDER -

MAGT OG RET Pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma no­mi­ne­re­de i går den mo­de­ra­te dom­mer Mer­ri­ck Gar­land til at bli­ve USAs nye hø­jeste­rets­dom­mer. »Gar­land har i sin lø­be­ba­ne som dom­mer ud­vist an­sta­en­dig­hed, in­te­gri­tet og ret­fa­er­dig­hed. Han er ble­vet rost af bå­de De­mo­kra­ter­ne og af Det Re­pu­bli­kan­ske Par­ti,« si­ger den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent.

Den 63-åri­ge Gar­land er for øje­blik­ket chef­dom­mer for ap­pel­ret­ten i re­ge­rings­di­strik­tet, Di­stri­ct of Co­lum­bia. Han blev ud­na­evnt til job­bet i 1997 af den da­va­e­ren­de de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent Bill Cl­in­ton.

Re­pu­bli­kan­ske po­li­ti­ke­re, der­i­blandt pra­esi­dent­kan­di­da­ten Do­nald Trump, in­si­ste­rer på, at det først skal va­e­re den na­e­ste pra­esi­dent, der får lov til at no­mi­ne­re en dom­mer til den le­di­ge plads i hø­jeste­ret, ef­ter at den ae­r­ke­kon­ser­va­ti­ve dom­mer An­to­nin Sca­lia dø­de for ny­lig.

Oba­mas em­beds­pe­ri­o­de ud­lø­ber først i ja­nu­ar na­e­ste år. AEn­drer magt­ba­lan­cen Men pra­esi­den­ten står over for en hård kamp mod Se­na­tet, der skal stem­me for den per­son, som pra­esi­den­ten no­mi­ne­rer.

Ef­ter Sca­li­as død be­står USAs hø­jeste­ret li­ge nu af fi­re li­be­ra­le og fi­re kon­ser­va­ti­ve dom­me­re.

Oba­ma vil der­med aen­dre på magt­ba­lan­cen i den magt­ful­de hø­jeste­ret, hvis han når at få ind­sat en li­be­ral dom­mer til at ef­ter­føl­ge den kon­ser­va­ti­ve Sca­lia.

Ud over Trump har de re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­da­ter Ted Cruz og Marco Ru­bio iføl­ge New York Ti­mes op­for­dret til, at den na­e­ste pra­esi­dent skal ud­na­ev­ne Sca­li­as ef­ter­føl­ger.

Den kon­ser­va­ti­ve Sca­lia blev ud­na­evnt i sep­tem­ber 1986 af den da­va­e­ren­de re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent, Ro­nald Re­a­gan. Den 79-åri­ge Sca­lia blev fun­det død på et ho­tel i Te­xas den 13. fe­bru­ar.

HØ­JESTE­RET

Supre­me Court of the Uni­ted Sta­tes er den hø­je­ste juri­di­ske in­stans i USA.

USAs hø­jeste­ret er sam­men­sat af ot­te dom­me­re og hø­jeste­ret­pra­esi­den­ten.

Or­ga­net har myn­dig­hed til at tol­ke og af­gø­re spørgs­mål om fø­de­ra­le love og kan af­gø­re for­fat­nings­ma­es­si­ge spørgs­mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.