’ ’

BT - - DEBAT -

Hvis vi ta­ger al­le de flygt­nin­ge, vi reg­ner med kom­mer gra­en­sen helt i og hja­el­pe

fra kri­ge, så sva­rer det dem, der er her nu, og dem, som på at styr­ke de yd­re kom­mer i år. Flygt­nin­ge in­te­gre­res kun til to pro­mil­le af gra­en­ser. Der skal va­e­re en bedst ved at kom­me i ar­bej­de fra dag kon­trol med, hvem der

Eu­ro­pas be­folk­ning. ét. I dag bli­ver ca. 90 pct. af dem, som kom­mer ind i Eu­ro­pa, men kom­mer ind i lan­det, stemp­let som Det bur­de vi kun­ne kla­re det skal fo­re­gå ved de yd­re ik­ke pa­ra­te til at ar­bej­de. Det er jo fuld­sta­en­dig gra­en­ser i ste­det for, at hvert idi­o­tisk. Hvis de kan ka­em­pe sig he­le vej­en en­kelt land sa­et­ter en gra­en­se­bom op. Det bli­ver en op gen­nem Eu­ro­pa, er de og­så klar til at ta­ge et job. do­mi­no­ef­fekt. Der bli­ver i Eu­ro­pa nødt til at va­e­re en ens­ar­tet asyl­po­li­tik, ens­ar­te­de mu­lig­he­der og ens­ar­te­de kri­te­ri­er for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring.

VI MÅ LUK­KE

lø­se he­le pro­ble­met ved at få flygt­nin­ge i ar­bej­de, men vi kan mind­ske det. Man må la­ve nog­le nyt­tejob, og det er der og­så rig mu­lig­hed for. Der er al­tid brug for ek­stra ha­en­der i land­bru­get, på ple­je­hjem og på sko­ler. Vi bli­ver nødt til at åb­ne for en ra­ek­ke nye job. Sam­ti­dig med at gra­en­sen luk­kes, bør ind­sat­sen i na­er­om­rå­der­ne øges mar­kant. Her er der brug for et me­get stort mil­li­ard­be­løb, så for­hol­de­ne bli­ver tå­le­li­ge.

VI KAN IK­KE

ge­vinst for yder­om­rå­der­ne. Det til­fø­rer va­er­di, når flygt­nin­ge hand­ler hos den lo­ka­le køb­mand, og sko­ler­ne bli­ver be­fol­ket med børn. Det hand­ler om at for­de­le dem klogt, så skal de nok få ar­bej­de al­le sam­men, for det er ud­dan­nel­se og job, der er den bed­ste mu­lig­hed for in­te­gra­tion. Når man for­de­ler, skal man se på, hvor der er bo­li­ger og job.

FLYGT­NIN­GE ER EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.