Godt med loft over kon­tant­hja­el­pen

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Hvor man­ge pen­ge har du til rå­dig­hed hver må­ned ef­ter skat? EN EN­LIG MOR på kon­tant­hja­elp med to børn har 20.300 kr. Ta­ger hun et lav­t­lønsjob, har hun 21.800 til rå­dig­hed – alt­så en for­skel på 1.500 kr. om må­ne­den. Det er for lil­le en for­skel, me­ner re­ge­rin­gen, og der­for har man fo­re­slå­et et nyt kon­tant­hja­elpsloft. Med det nye loft vil den en­li­ge mor med to børn i ste­det ha­ve 17.400 kr. ef­ter skat. FOR­SLA­GET BLI­VER EF­TER alt at døm­me ved­ta­get i dag. Tal­le­ne stam­mer fra Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et, så dem bur­de der ik­ke va­e­re den sto­re ue­nig­hed om. Til gen­ga­eld kan man hur­tigt bli­ve ue­ni­ge, når man skal vur­de­re, om 17.400 kr. er for lidt. JEG SY­NES DET ik­ke. Der skal va­e­re en ma­er­k­bar for­skel på kon­tant­hja­elp og ar­bej­de. Én ting er, at sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en har me­re end sva­ert ved at lø­be rundt, når 800.000 men­ne­sker i den ar­bejds­du­e­li­ge al­der står uden for ar­bejds­mar­ke­det. Va­er­re er det, at sy­ste­met hå­ner de man­ge men­ne­sker, der hver mor­gen står tidligt op og sa­et­ter sig ved kas­sebån­det, fin­der støv­su­ge­ren frem el­ler smø­ger ae­r­mer­ne op i kan­ti­ne­køk­ke­net. De op­le­ver, at de stort set har de sam­me øko­no­mi­ske mu­lig­he­der som na­bo­en, der er på kon­tant­hja­elp. Sam­ti­dig øde­la­eg­ger sy­ste­met de men­ne­sker, som er par­ke­ret uden for ar­bejds­mar­ke­det i åre­vis – må­ske på liv­s­tid – og som ik­ke selv kan fin­de den nød­ven­di­ge vil­je frem til at aen­dre på tin­ge­ne. JA, RIG­TIGT GAETTET: Jeg er bor­ger­lig, og jeg er varm til­ha­en­ger af kon­tant­hja­elpslof­tet. MEN JEG HAR of­te ta­enkt på, at jeg nok vil­le va­e­re so­ci­a­list, hvis jeg le­ve­de for 100 år si­den. Den­gang var der fat­tig­dom, og der var et enormt be­hov for at gø­re no­get ved det. Vi kan tak­ke ar­bej­der­be­va­e­gel­sen for, at løn­mod­ta­ger­ne i dag har or­dent­li­ge for­hold. Og at langt de fle­ste børn, som i dag kal­des fat­ti­ge, iføl­ge en ny un­der­sø­gel­se fra So­ci­al­forsk­nings­in­sti­tut­tet ik­ke li­der ma­te­ri­el­le el­ler so­ci­a­le af­savn. NÅR MAN PÅ ven­stre­fløj­en al­li­ge­vel på­står, at der sta­dig er sto­re pro­ble­mer med fat­tig­dom, så skyl­des det sel­ve det mo­der­ne fat­tig­doms­be­greb. Det er et re­la­tivt be­greb, som ik­ke hand­ler om, hvor me­get man har el­ler ik­ke har, men hvor me­get man Tre ud af fi­re kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re har an­dre pro­ble­mer end le­dig­hed. Vil det nye kon­tant­hja­elpsloft ska­de de­res si­tu­a­tion? har i for­hold til an­dre. Fat­tig­doms­be­gre­bet er alt­så ble­vet til et ulig­heds­be­greb.

Til at be­gyn­de med må vi hol­de op med at for­veks­le so­ci­a­le pro­ble­mer med øko­no­mi­ske pro­ble­mer

PÅ DEN MÅ­DE kan vi først slip­pe helt af med fat­tig­dom­men, hvis al­le bor­ge­re tje­ner fuld­sta­en­dig det sam­me. Og flyt­ter en stor virk­som­hed med man­ge højt­løn­ne­de me­d­ar­bej­de­re til Dan­mark, vil ulig­he­den og der­med fat­tig­dom­men sti­ge – selv­om det na­tur­lig­vis er en stor for­del for sam­fun­det med in­ve­ste­rin­ger, ar­bejds­plad­ser og øge­de skat­te­ind­ta­eg­ter. En åben­lyst god nyhed bli­ver alt­så i ven­stre­flø­jens øj­ne til en dår­lig nyhed. Det er ab­surd. VI HAR HELT be­stemt so­ci­a­le pro­ble­mer i Dan­mark. Alt for man­ge men­ne­sker ka­em­per med en­som­hed, psy­ki­ske pro­ble­mer og mis­brug. De har krav på sam­fun­dets hja­elp, og de bør hja­el­pes end­nu bed­re end i dag. Til at be­gyn­de med må vi hol­de op med at for­veks­le so­ci­a­le pro­ble­mer med øko­no­mi­ske pro­ble­mer. En hjem­løs mis­bru­ger med en al­vor­lig psy­kisk syg­dom får det ik­ke bed­re af at få stuk­ket en check i hån­den. DET GI­VER NEM­LIG ik­ke me­ning at ta­le om ma­te­ri­el fat­tig­dom i Dan­mark. Hel­ler ik­ke med det nye kon­tant­hja­elpsloft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.