Se min kjo­le, den er

BT - - NYHEDER -

mor­gen­da­gens dan­ske de­sign­stjer­ner’, som Berlingske har ud­råbt ham til.

Selv­om han er re­la­tivt ny i mo­de­ver­de­nen, har han og Ghi­ta Nør­by va­e­ret pot og pan­de la­en­ge, og hun er fast ga­est til hans even­tyr­li­ge mo­des­how. Beg­ge hyl­der de fi­lo­so­fi­en ’hvor­for gå i ét med ta­pe­tet, når man kan gå med tur­ban’.

Og den fi­lo­so­fi le­ve­de Ghi­ta Nør­by alt­så i al­ler­hø­je­ste grad op til, da Dron­nin­gen in­vi­te­re­de til ’Af­ten­sel­skab for kunst og kul­tur’ på slot­tet.

Al­li­ge­vel er Ghi­ta Nør­by over­ra­sket over, at po­sty­ret er ble­vet så stort.

»For det er alt­så ik­ke no­get, jeg går og be­reg­ner hjem­me­fra,« si­ger hun.

Den helt ba­na­le hi­sto­rie bag Ghi­ta Nør­bys kjo­le­valg er, at hun så den i sid­ste må­ned til Ni­cho­las Ny­bros mo­des­how, hvor han hav­de la­vet en kol­lek­tion in­spi­re­ret af H.C. An­der­sens ’Snedron­nin­gen’. Ghi­ta Nør­by var fo­rel­sket på ste­det. Kun til låns Se­ne­re så hun kjo­len igen i hans stu­die.

»Jeg skal til stor fest hos Dron­nin­gen på Chri­sti­ans­borg og ved ik­ke, hvad jeg skal fin­de på. Kan jeg lå­ne den,« spurg­te hun med sto­re øj­ne.

»Så kort er hi­sto­ri­en. Og nu ha­en­ger jeg den til­ba­ge igen,« gri­ner Ghi­ta Nør­by.

»Selv­føl­ge­lig er den sjov, det kan jeg da godt se. Men der var så man­ge an­dre skøn­ne kvin­der med til bal­let, som og­så hav­de fan­ta­sti­ske kjo­ler på. Så at den her plud­se­lig er rø­get så­dan i vej­ret, sy­nes jeg ba­re er her­ligt,« si­ger hun vi­de­re og kal­der det ’en pragt­fuld fest’.

»At Dron­nin­gen hol­der så­dan en fest, så me­get va­erd. Det er en me­get ka­er­lig ge­stus,« ly­der det fra Ghi­ta Nør­by, som nu helt oven­på igen ef­ter at va­e­re ble­vet ramt af stress i ef­ter­å­ret.

»Jeg har det rig­tig godt og er kom­met mig over det. Så vidt man nu kan,« si­ger den sto­re sku­e­spil­ler, som måt­te af­ly­se te­a­ter­fo­re­stil­lin­gen ’Ska­er­myds­ler’ på Fol­ke­te­a­tret på grund af overan­stren­gel­se.

»Man skal pas­se på, for stress er far­ligt. Jeg har la­ert, at det er no­get, man skal ha­ve respekt for. Stress skal man ik­ke spø­ge med,« ly­der det fra Ghi­ta Nør­by, som valg­te at tra­ek­ke stik­ket helt ud i nog­le må­ne­der, mens hun kom oven­på.

»Jeg stod sim­pelt­hen af ra­e­set,« si­ger hun.

Med sit valg af kjo­le til Dron­nin­gens fest er hun i den grad hop­pet til­ba­ge i det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.