Rød som… Modig mo­de

BT - - NYHEDER - • FO­TO: MARTIN SYL­VEST • FO­TO: JØR­GEN JES­SEN • FO­TO: KELD NAVN­TOFT

DE­SIGN-AESTETIK »Hun så fan­ta­stisk ud. Hun lig­ner jo na­er­mest en rig­tig dron­ning. Og helt ae­r­ligt, hvis man ik­ke kan ha­ve så­dan en kjo­le på den af­ten, hvor man hyl­der kun­sten, så ved jeg ik­ke, hvor­når man skul­le gø­re det.« Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra man­den bag kjo­len, de­sig­ner Ni­cho­las Ny­bro, som i går be­fandt sig i Los An­ge­les, langt va­ek fra or­ka­nens øje.

»Vi vid­ste jo godt, at kjo­len i den grad vil­le ska­be no­get fu­r­o­re, men ik­ke på det her plan. Det er jo helt skørt, at det er så stort. Det er jo ba­re en kjo­le,« si­ger han om kre­a­tio­nen, som blev vist un­der sid­ste må­neds mo­deu­ge, og er en del af Ni­cho­las Ny­bros kol­lek­tion skabt over H.C. An­der­se­ne­ven­ty­ret ’Snedron­nin­gen’.

»Det er jo dét, der er så sjovt. Kjo­len blev pra­e­sen­te­ret for en må­ned si­den, og i den må­ned har den va­e­ret eks­po­ne­ret in­ter­na­tio­nalt på en mas­se mo­de­blogs og i mo­de­pres­sen som en ut­ro­lig smuk kjo­le, og jeg har få­et en mas­se fo­re­spørgs­ler fra ud­lan­det, som er me­get in­ter­es­se­re­de i at lå­ne den og bru­ge den til alt mu­ligt. Så kig­ger vi på mo­de­ver­de­nen, har den få­et et helt an­det liv,« si­ger Ni­cho­las Ny­bro og til­fø­jer: En kjo­le af det for­mat er la­vet til stor staf­fa­ge, ik­ke til at hand­le ind i.« Upra­e­ten­tiøs de­sig­ner

»Det he­le be­hø­ver ik­ke at va­e­re så knal­den­de se­ri­øst. Vi valg­te den, for­di det er sjovt, for­di det er hu­mor. Der er in­gen af os, der er gå­et ef­ter, at det skul­le va­e­re pa­ent,« si­ger den un­ge de­sig­ner.

For de fle­ste af os er den 35-åri­ge mo­de­de­sig­ner et helt ukendt navn, men i mo­de­ver­de­nen hyl­des han net­op for sin ’hu­mo­ri­sti­ske og upra­e­ten­tiø­se de­sign-aestetik’.

Og nu er Ni­cho­las Ny­bro kom­met på al­les la­e­ber.

»Det er jo ube­ta­le­lig PR,« gri­ner Ni­cho­las Ny­bro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.