Styrk hjer­tet m mørk cho­ko­la­de

BT - - NYHEDER -

LAEKKERT NYT mindst tre til fi­re gan­ge om ugen, var ri­si­ko­en for hjer­te­an­fald så­le­des 13 pro­cent la­ve­re end for dem, der spi­ste cho­ko­la­de min­dre end én gang om må­ne­den.

»Du kan ro­ligt spi­se 10-20 gram cho­ko­la­de hver dag, men så skal den va­e­re mørk,« si­ger Se­re­na Ton­stad, over­la­e­ge på Oslo Uni­ver­si­tets­sy­ge­hus ved af­de­lin­gen for pra­e­ven­tiv kar­di­o­lo­gi, til VG.

Og det er vig­tigt at slå fast, at det isa­er er mørk cho­ko­la­de, der kan va­e­re til gavn for din sund­hed. For den in­de­hol­der me­re ka­kao og min­dre fedt og suk­ker end ma­el­ke­cho­ko­la­de. Sa­en­ker blod­tryk­ket »Mørk cho­ko­la­de kan bl.a. sa­en­ke blod­tryk­ket, for den in­de­hol­der en ra­ek­ke an­tioxi­de­ren­de stof­fer,« si­ger Ul­la Ba­h­ne, kli­nisk di­a­e­tist i Hjer­te­for­e­nin­gen.

En af dis­se an­tioxi­dan­ter er fla­va­no­ler, der er den di­rek­te år­sag til man­ge af de po­si­ti­ve ef­fek­ter ved cho­ko­la­de.

»Ka­kao og cho­ko­la­de in­de­hol­der fla­va­no­ler, som er an­tioxi­dan­ter, der mu­lig­vis kan fore­byg­ge hjer­te­kar-syg­dom­me, for­di de har en gav­lig virk­ning på dit blod­tryk og di­ne kar­va­eg­ge,« si­ger Ul­la Ba­h­ne.

Jo me­re ka­kao i cho­ko­la­den, de­sto hø­je­re vil ind­hol­det af fla­va­no­ler så­le­des va­e­re. Mind­sker åre­for­kal­k­ning »Ka­ka­o­fla­va­no­ler bi­dra­ger til nor­mal blodcir­ku­la­tion ved at hja­el­pe med at ved­li­ge­hol­de ela­sti­ci­te­ten af blod­kar­re­ne,« si­ger Hed­die Mej­born, se­ni­o­r­rå­d­gi­ver ved DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet.

På al­min­de­lig dansk be­ty­der det, at cho­ko­la­dens stof ned­brin­ger ri­si­ko­en for åre­for­kal­k­ning, der i va­er­ste fald kan fø­re til blod­prop­per.

Iføl­ge bå­de Ul­la Ba­h­ne og Hed­die Mej­born bør den mør­ke cho­ko­la­de in­de­hol­de mindst 70 pro­cent ka­kao, for at den har en gavn­lig virk­ning. Det er dog et spa­en­den­de stu­die, me­ner Ha­rald Carl­sen, der er pro­fes­sor ved Nor­ges mil­jø- og biovi­den­ska­be­li­ge uni­ver­si­tet.

»Stu­di­et vi­ser, at selv mo­de­rat ind­tag af cho­ko­la­de be­skyt­ter mod hjer­te­an­fald, og at fed­tet og suk­ke­ret, som man får med i kø­bet, ik­ke sy­nes at va­e­re et stort pro­blem,« si­ger han til VG.

Men fedt og suk­ker føl­ger med, når man ka­ster sig over cho­ko­la­den. Der­for skal man ik­ke ba­re spi­se løs, men ny­de det med må­de.

»Det er ik­ke no­gen und­skyld­ning for at spi­se sto­re ma­eng­der cho­ko­la­de,« fast­slår Hed­die Mej­born. Stu­di­et vi­ser, at selv mo­de­rat ind­tag af cho­ko­la­de be­skyt­ter mod hjer­te­an­fald, og at fed­tet og suk­ke­ret, som man får med i kø­bet, ik­ke sy­nes at va­e­re et stort pro­blem • Lot­te Rei­ter, 40 år, ar­bej­der med kro­p­ste­ra­pi i varmt vand (’Watsu’) • Kar­sten Meld­gård, 59 år, job­sø­gen­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.