Da Ti­nes hjer­te gik helt i stå

Red liv

BT - - NYHEDER -

FØRSTEHJAELP Ved du, hvad du skal gø­re, hvis én plud­se­lig fal­der om? Det er fak­tisk ik­ke så sva­ert, ly­der det fra sund­heds­fag­lig kon­su­lent hos Rø­de Kors Ann Hjort Mal­te­sen.

»Der er ik­ke no­get, man ik­ke må gø­re i si­tu­a­tio­nen. Sna­re­re tva­er­ti­mod,« si­ger hun og fort­sa­et­ter:

»Det va­er­ste, man kan gø­re, er ik­ke at gø­re no­get. Så selv hvis man er i tvivl, skal man ba­re gå i gang og få rin­get ef­ter hja­elp hos 1-1-2. For så vil de gu­i­de dig til re­sten.«

FØRSTEHJAELP-GU­I­DE DE FØR­STE SKRIDT: 1. Un­der­søg om per­so­nen er be­vidst­løs. 2. Råb om hja­elp. 3. Skab fri luft­vej. Se, føl og lyt. HVIS DER ER NOR­MAL VEJRTRAEKNING: - La­eg per­so­nen i sta­bilt si­de­le­je og til­kald hja­elp. HVIS DER IK­KE ER NOR­MAL VEJRTRAEKNING: - Ring ef­ter hja­elp på 1-1-2 el­ler få en an­den til at til­kal­de hja­elp. - Start hjer­te-lun­ge-red­ning (førstehjaelp). - Un­der­søg om der kan frem­skaf­fes en hjer­testar­ter. HJER­TE-LUN­GE-RED­NING: - Tryk midt på bryst­kas­sen. - Tryk cir­ka fem-seks cen­ti­me­ter ned i et tem­po, der sva­rer til 100 tryk pr. mi­nut. - Tag en nor­mal indån­ding og pla­cer di­ne la­e­ber om per­so­nens mund. - Du pu­ster med din egen vidt åb­ne mund ind i per­so­nens. Pust ro­ligt, til du ser per­so­nens bryst­kas­se ha­e­ve sig. - Du fort­sa­et­ter skif­te­vis med 30 tryk og to ind­bla­es­nin­ger. - Hvis det ik­ke er mu­ligt at gi­ve kun­stigt ån­de­d­ra­et, skal du kun gi­ve hjer­te­mas­sa­ge. Fort­sa­et uden af­bry­del­ser i et tem­po, der sva­rer til 100 tryk pr. mi­nut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.