Re over­blik Gu­i­de

BT - - NYHEDER -

Fo­to: Hen­ning Bag­ger, Tor­ben Kl­int,

Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

En gam­mel pum­pe kan bru­ge op til 4-5 gan­ge så me­get strøm som en ener­gi­ef­fek­tiv cir­ku­la­tions­pum­pe. En ny­e­re cir­ku­la­tions-pum­pe til­pas­ser sig bo­li­gens svin­gen­de be­hov og bru­ger for cir­ka 200 kr. strøm om året. En gam­mel pum­pe kø­rer der­i­mod for fuld kraft he­le ti­den og kan bru­ge strøm for helt op til 900 kr. år­ligt. Fyld va­ske­ma­ski­nen helt op, in­den den ta­en­des. Vask hel­le­re tre fyld­te ma­ski­ner i ste­det for seks halv­fyld­te ma­ski­ner. Els­pa­reskin­ner sik­rer, at di­ne ap­pa­ra­ter er helt sluk­ke­de og ik­ke bru­ger stand­by­strøm. Skin­nen kan bru­ges til pc, ska­erm, prin­ter, modem, rou­ter, højt­ta­ler, tv, dvd, mu­si­kan­la­eg og spil­le­kon­sol­ler.

ejer kab­ler og led­nin­ger, som går ud til den en­kel­te for­bru­ger. De står for sel­ve trans­por­ten af el. De­res pri­ser re­gu­le­res gen­nem lov­giv­nin­gen og ud­gør ty­pisk 70-80 pro­cent af din el­reg­ning. Mens du frit kan va­el­ge el­le­ve­ran­dør, kan dit net­sel­skab ik­ke skif­tes. Hvis du skif­ter el­le­ve­ran­dør, får du må­ske frem­over to el­reg­nin­ger – én fra net­sel­ska­bet og én fra el­le­ve­ran­dø­ren. Skift til de mindst strøm­for­bru­gen­de pa­e­rer – LED. Ved ud­skift­ning af en glø­de­pa­e­re til LED er der cir­ka 100 kr. at spa­re om året. Det be­ta­ler sig at kø­be A++ el­ler A+++, hvis du skal ud­skif­te en me­re end fem år gam­mel op­va­ske­ma­ski­ne el­ler an­dre hvi­de­va­rer. Be­spa­rel­sen er på na­e­sten 700 kr. om året. Skru godt ned for den elek­tri­ske gulv­var­me og hånd­kla­e­de-tør­re­re i som­mer­må­ne­der­ne – det er et par af hjem­mets sto­re strøm­s­lu­ge­re.

skal be­ta­le en fast stats­lig af­gift – el­af­gif­ten. I 2016 er pri­sen 88,5 øre per kWh. Der­u­d­over op­kra­e­ves og­så en så­kaldt PSO-ta­rif, der er en stats­lig af­gift, som bl.a. an­det skal sik­re forsk­ning i mil­jø­ven­lig el­pro­duk­tion. PSO-ta­rif­fen pr. 1. april 2016 er 24,7 øre per kWh.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.