In­tenst spil i små ram­mer

BT - - KULTUR -

FILM

’Room’ Dra­ma ***** *

sam­men på gul­vet og la­e­ser bø­ger. Ja­ck put­tes i sin seng, der er ind­ret­tet i bun­den af ska­bet som luk­kes, når Old Ni­ck kom­mer ‘på be­søg’.

Alt, hvad Mor og Ja­ck har i ‘rum’, va­e­re sig mad, tøj osv., kom­mer al­ler­nå­digst fra Old Ni­ck. Dog kan han ik­ke kon­trol­le­re de­res fan­ta­si. Til­ba­ge til li­vet Knap halvvejs i fil­men ind­ser Mor be­gra­ens­nin­ger­ne for Ja­cks vi­de­re ud­vik­ling, og det lyk­kes dem at flyg­te. Selv om ly­set og vir­ke­lig­he­den er til­ba­ge for Joy ef­ter syv år i fan­gen­skab, er alt nyt og stort for lil­le Ja­ck og ik­ke li­ge let. De flyt­ter ind på Joys te­e­na­ge­va­e­rel­se, men det he­le er og­så sva­ert for Joys fora­el­dre, og med me­di­er­ne for­an ho­ved­dø­ren fø­les det igen som in­des­pa­er­ring – blot nu i stør­re ‘rum’.

‘Room’ er et me­get in­tenst og rø­ren­de kam­mer­spil. Brie Lar­son fik vel­fortjent bå­de Oscar-, Gol­den Glo­be- og Baf­ta-sta­tu­et­ter for rol­len som Mor og film­de­butan­ten Ja­cob Trem­blay er et fund som Ja­ck. I rol­ler­ne som Joys fora­el­dre ses de ta­lent­ful­de Jo­an Al­len og Wil­li­am H. Ma­cy.

Fil­men er må­ske ik­ke for al­le, men jeg var ’sam­men med’ Mor og Ja­ck he­le vej­en – bå­de i det klau­stro­fo­bi­ske ‘rum’ og i den ‘sto­re nye ver­den’ ef­ter­føl­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.