Det var så den sid­ste chan­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MAN MÅ STA­DIG ha­ve den stør­ste respekt for de men­ne­sker, der i som­me­ren 2014 var in­vol­ve­ret i, at Ni­ck­las Bendt­ner fik en chan­ce i den ty­ske bun­des­liga­klub Wol­fsburg. En tre­årig kon­trakt med en sta­dig rig­tig pa­en løn var en flot mu­lig­hed på en flot adres­se til en spil­ler, der i lang tid ik­ke hav­de pra­este­ret på et ni­veau, der til­sag­de, at Bendt­ner igen skul­le ha­ve en mu­lig­hed i en po­ten­ti­el top­klub i en af Eu­ro­pas stør­ste liga­er. Men den fik han på godt kulis­se­ar­bej­de. Og jeg kan ik­ke af­vi­se selv at ha­ve haft tan­ken en over­gang, at det må­ske kun­ne bli­ve godt. Det byg­ge­de jeg vel på nog­le tan­ker, om at Bendt­ner og­så bli­ver ae­l­dre, og at li­vet i en min­dre tysk by og i en tysk fod­bold­kul­tur må­ske kun­ne til­by­de så til­pas me­get min­dre far­ve­ri­ge og me­re fa­ste ram­mer om fod­bold­li­vet, at det kun­ne hja­el­pe Bendt­ner vi­de­re. Det blev som be­kendt en hyste­risk fejl­slut­ning at tro. Det, jeg helt sik­kert hu­sker, er og­så, at fod­bold­kyn­di­ge folk med Mor­ten Ol­sen i spid­sen kald­te det for Bendt­ners sid­ste chan­ce.

»Den mu­lig­hed har han få­et nu, og den må han sim­pelt­hen ik­ke smi­de va­ek, for­di jeg tror ik­ke, at der kom­mer fle­re mu­lig­he­der. Det her er chan­cen,« sag­de Mor­ten Ol­sen. Ni­ck­las Bendt­ner har smidt det va­ek. Kul­mi­na­tio­nen le­ve­re­de han i går mor­ges ved at kom­me 45 mi­nut­ter for sent til tra­e­ning, hvil­ket i går fik klub­ben til at døm­me ham til selv­tra­e­ning re­sten af sa­e­so­nen, hvor­ef­ter man vil prø­ve at kom­me af med ham.

Men det bli­ver for­ment­lig til en pris om­kring nul kro­ner. Bendt­ner har det sid­ste halvan­det år gjort så man­ge nye, sto­re ind­hug i sin mar­kedsva­er­di som fod­bold­spil­ler, at han for Wol­fsbrug i dag ik­ke re­pra­e­sen­te­rer en va­er­di. Han re­pra­e­sen­te­rer kun et pro­blem. Bendt­ner har det sid­ste halvan­det år gjort så man­ge nye, sto­re ind­hug i sin mar­kedsva­er­di som fod­bold­spil­ler, at han for Wol­fsburg i dag ik­ke re­pra­e­sen­te­rer en va­er­di. Han re­pra­e­sen­te­rer kun et pro­blem. NI­CK­LAS BENDT­NER KAN for­val­te sin kar­ri­e­re, som han vil. Vi kan ik­ke til­la­de os at bli­ve vre­de, skuf­fe­de el­ler for­ar­ge­de over må­den, han gør det på. Det er ble­vet så al­min­de­ligt og så per­ma­nent en til­stand, at Bendt­ner ik­ke slår til, at det ik­ke er ri­me­ligt at gø­re det til en stør­re ting end som så.

Bendt­ner er for mig ble­vet hi­sto­ri­en om en fod­bold­spil­ler, der sta­dig po­ten­ti­elt er Dan­marks bed­ste på sin po­si­tion og og­så en spil­ler med in­ter­na­tio­nal klas­se. Men han er og­så ba­re bil­le­det på en spil­ler, der he­le ti­den fal­der uden for de ram­mer, der om­gi­ver et pro­fes­sio­nelt fod­bold­liv.

Det er me­get mu­ligt, at ram­mer­ne er skø­re, men de er nu en­gang, som de er, og dyg­ti­ge­re er Bendt­ner hel­ler ik­ke, end at det selv­føl­ge­lig og­så er et pa­ra­me­ter for ham for at nå top­pen, at han kan navi­ge­re in­den for dem.

Wol­fsburgs straf til Bendt­ner i går var re­elt et far­vel til fle­re bun­des­liga­kam­pe i den­ne om­gang, og det er der­med for­ment­lig og­så et far­vel til land­skam­pe på den­ne si­de af som­mer­fe­ri­en. Bendt­ner fik i sid­ste uge lov at for­mu­le­re sit eget fra­va­er fra Ha­rei­des før­ste lands­hold som »et af­bud.« Det var ven­ligt af Ha­rei­de, men og­så ele­gant kom­mu­ni­ka­tion af en hi­sto­rie, der el­lers var ble­vet ud­lagt som alt fra vrag­ning til slagt­ning.

Bendt­ner har med sin soven over sig i Wol­fsburg slag­tet (end­nu) et halvt år af sin egen kar­ri­e­re. Jeg stød­te i lø­bet af da­gen i går på syns­punk­tet, at Bendt­ner skul­le ha­ve be­gå­et sin forsinkelse med vil­je for at frem­pro­vo­ke­re en fy­ring.

Jeg til­la­eg­ger Bendt­ner stør­re be­ga­vel­se end det­te og for­moder, at han el­ler nog­le folk om­kring ham ved, at hans om­døm­me ik­ke tå­ler gam­bling af den ka­rak­ter.

Og jeg hø­rer nu spørgs­må­let, om Bendt­ner nu skal til FCK, helt lo­gisk byg­ge sig op igen.

Jeg for­står godt tan­ken, men jeg for­står ik­ke, hvis FCK vil ind­le­de sig på en kon­trakt med Bendt­ner.

FCK be­hø­ver ik­ke in­vi­te­re al den uro ind i en trup, der dyg­tigt i åre­vis net­op ik­ke har va­e­ret pra­e­get af an­det end ro, vok­sen­hed og pro­fes­sio­na­lis­me. Ja, så skul­le det da ale­ne va­e­re af den grund, at Stå­le ik­ke kan dy sig for ud­for­drin­gen at be­vi­se, at han kan, hvad hver­ken Wen­ger, Con­te el­ler Heck­ing kun­ne.

BENJA­MIN MUNK LUND, BTS SPORT­S­CHEF

stør­ste bi­drag­y­der, hvor­for al­le an­sat­te skal kø­re i Volkswa­gen-bi­ler, når de op­tra­e­der i klu­bre­gi. Der­for var Wol­fsburg-le­del­sen alt an­det end til­freds. Ni­ck­las Bendt­ner kom­mer 45 mi­nut­ter for sent til en mor­gen­tra­e­ning i en pe­ri­o­de, hvor han i for­vej­en er langt fra spil­le­tid, da han slet ik­ke er en del af Wol­fsburg­trup­pen til kam­pe­ne. Han bli­ver ude­luk­ket fra re­sten af mor­gen­tra­e­nin­gen og bli­ver sat til at lø­be for sig selv til ef­ter­mid­dagstra­e­nin­gen. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.