Yd­my­get

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KON­SE­KVENS spil­le­rens mel­lem­mand, Ivan Marko Be­nes, tirs­dag var til mø­de om si­tu­a­tio­nen, er det ik­ke en mu­lig­hed li­ge nu, at par­ter­ne an­nul­le­rer kon­trak­ten, si­ger Kurt Hof­f­mann.

»Det er ik­ke så nemt. Re­a­li­stisk set kan Wol­fsburg ik­ke kom­me ud af kon­trak­ten li­ge nu. Han er ble­vet straf­fet li­ge så hårdt, som klub­ben kan straf­fe ham for nu­va­e­ren­de.«

Ni­ck­las Bendt­ner har og­så få­et en bø­de på om­kring 17.000 kro­ner for at sove over sig. In­gen kom­men­ta­rer Wol­fsburgs pres­se­chef, Fl­o­ri­an Mat­t­ner, af­vi­ser, at dan­ske­ren vil ud­ta­le sig om sa­gen.

»Si­tu­a­tio­nen er den sam­me som i går. Vo­res sport­s­di­rek­tør Klaus Al­lofs for­tal­te, at det vil­le ko­ste en bø­de og få kon­seks­ven­ser, at Ni­ck­las Bendt­ner er kom­met for sent til tra­e­ning, og han har tra­e­net in­di­vi­du­elt bå­de tirs­dag og ons­dag. Han (Bendt­ner, red.) for­tal­te mig i mor­ges (i går, red.), at han hver­ken kom­mer til at ta­le med dan­ske el­ler ty­ske me­di­er i dag,« si­ger Fl­o­ri­an Mat­t­ner.

Nu ven­ter der et for­år, hvor dan­ske­ren bli­ver helt iso­le­ret og kom­mer til at tra­e­ne for sig selv uden for første­hold­strup­pen.

An­dreas Pa­hl­mann, der gen­nem man­ge år har da­ek­ket Wol­fsburg for den lo­ka­le avis, Wol­fsbur­ger Al­l­ge­me­i­ne, for­ud­ser nog­le ret hår­de må­ne­der for Bendt­ner i Fol­ke­vogns­klub­ben, hvor le­del­sen i den grad har mi­stet tå­l­mo­dig­he­den med den udi­sci­pli­ne­re­de dan­sker.

»Der har tid­li­ge­re va­e­ret an­dre ek­semp­ler i klub­ben, hvor man har sat spil­le­re uden for trup­pen. Ek­sem­pel­vis var der en må­l­mand, som fik at vi­de, at han skul­le mø­de ind kl. 6.30 om mor­ge­nen for at tra­e­ne ale­ne på den ba­ne, som el­lers kun bli­ver brugt til tra­e­ning for ung­doms­hol­de­ne og kvin­der­ne. Bendt­ner kom­mer til at tra­e­ne ale­ne, el­ler og­så kom­mer han kun til at tra­e­ne med an­det­hol­det,« for­ud­ser jour­na­li­sten.

Pa­hl­mann op­for­drer Bendt­ner til at ven­de hjem, hvis han skal ha­ve gang i kar­ri­e­ren igen.

»Hvis han kan fin­de en dansk klub, der vil ha­ve ham, så tror jeg, at det er den ret­te vej for ham, selv om han så må gå ret me­get ned i løn.«

BT har va­e­ret kon­takt med Stå­le Sol­bak­ken for at hø­re, om Bendt­ner på no­gen må­de kun­ne va­e­re in­ter­es­sant for kø­ben­hav­ner­nes nor­ske ma­na­ger. Men Sol­bak­ken er ik­ke vold­somt in­ter­es­se­ret:

»Det er ik­ke no­get, som vi ta­en­ker på,« lød sva­ret.

Marts 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.