Hå­bets far­ve

BT - - FORMEL 1 2016 -

KE­VINS NYE AUTOBIL

Pra­e­sen­ta­tio­nen fandt sted i filmstu­di­er­ne i Mel­bour­nes Do­ck­lands, og selv­om der nu kun er få ti­mer til, Ke­vin Magnus­sen of­fi­ci­elt de­bu­te­rer for Re­nault, har han sta­dig sva­ert ved at fat­te, at han er til­ba­ge i For­mel 1-fel­tet.

»Det er fan­ta­stisk at va­e­re med igen,« sag­de han til BT.

»Spe­ci­elt for­di jeg i he­le 2015 ik­ke vid­ste, hvil­ken vej det vil­le gå. Det er sta­dig en ka­em­pe over­ra­skel­se, som jeg først nu rig­tig er be­gyndt at fat­te. For det er jo ik­ke ba­re en plads i For­mel 1, jeg har få­et – det er et sa­e­de i et af de bed­ste team.«

»Så hvis jeg på en ska­la fra 1 til 10 skal for­kla­re, hvor glad jeg er for igen at kø­re For­mel 1 – så er det et rent 11tal. Mindst!«

Han er på sam­me tid op­ti­mi­stisk og re­a­li­stisk om­kring si­ne chan­cer i søn­da­gens løb i Al­bert Park, hvor han for to år si­den de­bu­te­re­de i For­mel 1 med en sen­sa­tio­nel an­den­plads. er i god ba­lan­ce og gan­ske på­li­de­lig og der­for god at ud­vik­le vi­de­re på.

»Jeg tror på, vi kom­mer til at lig­ge Vi skul­le ik­ke bru­ge sa­er­ligt me­get uden for top 10. Alt kan ske, men vi ener­gi på at fin­de en god ba­lan­ce, skal va­e­re til­fred­se, hvis vi har VMpo­int og der­for er vi me­get op­ti­mi­sti­ske i med her fra Au­stra­li­en.« for­hold til at gø­re bi­len hur­ti­ge­re. Vi

Re­nault-tea­mets tek­ni­ske chef, skal for­bed­re bi­len på al­le om­rå­der, Bob Bell, for­kla­rer: men det er en over­sku­e­lig op­ga­ve,

»Bå­de i for­hold til ae­ro­dy­na­mik for­di bi­len al­le­re­de er i så god ba­lan­ce.« og he­ste­kra­ef­ter var vi bag­ef­ter de bed­ste ved vin­ter­te­ste­ne. Men bi­len Ke­vin Magnus­sen til­fø­jer: Vin­ter­te­ste­ne kun­ne ik­ke va­e­re gå­et bed­re. Jeg fik kørt over 100 om­gan­ge hver dag og me­re end 500 om­gan­ge i alt. Det var vig­tigt at få en mas­se ki­lo­me­ter, for jeg skul­le til­ba­ge i ryt­men ef­ter at ha­ve va­e­ret ude af For­mel 1 i lang tid. Vi er ik­ke til­fred­se med bi­len, men vi har et godt ud­gangs­punkt

»Vin­ter­te­ste­ne kun­ne ik­ke va­e­re gå­et bed­re. Jeg fik kørt over 100 om­gan­ge hver dag og me­re end 500 om­gan­ge i alt. Det var vig­tigt at få en mas­se ki­lo­me­ter, for jeg skul­le til­ba­ge i ryt­men ef­ter at ha­ve va­e­ret ude af For­mel 1 i lang tid. Vi er ik­ke til­fred­se med bi­len, men vi har et godt ud­gangs­punkt. Vi er nå­et langt på kort tid, og vi ved, at vi kan kom­me end­nu la­en­ge­re. Det er ik­ke den sta­er­ke­ste mo­tor el­ler den bed­ste bil, men vi ved, hvor­dan vi skal ud­vik­le os. Det er et spørgs­mål om hårdt ar­bej­de – så skal det nok bli­ve godt.« Bed­re mo­tor Spe­ci­elt på mo­tor-om­rå­det har Re­nault gjort frem­skridt i lø­bet af vin­te­r­en. Sid­ste sa­e­son blev Re­nault­mo­to­ren ud­sat for hef­tig kri­tik af sit pri­ma­e­re part­ner-team, Red Bull, men nu vir­ker de tid­li­ge­re VM-vin­de­re til­fred­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.