Op­ti­mi­stisk far

BT - - 3 DAGE TIL SAESONSTART -

FOR­VENT­NIN­GER selv for­talt, at han ny­der den ufor­mel­le stem­ning hos Re­nault-tea­met, der på den må­de er en mod­sa­et­ning til McLa­ren, som er be­ryg­tet for tea­mets me­get for­mel­le ud­tryk.

Jan Magnus­sen op­le­ve­de selv sin søn og Re­nault un­der te­sten i Bar­ce­lo­na, og han me­ner, at Ke­vin Magnus­sen har haft nemt ved at fal­de til i de nye ram­mer.

»Det er min helt kla­re for­nem­mel­se, at Ke­vin er rig­tig glad for at va­e­re der. Det kan godt va­e­re, at det i bund og grund er et bed­re sted for Ke­vin li­ge nu, end det var hos McLa­ren,« si­ger Jan Magnus­sen og fort­sa­et­ter:

»McLa­ren er et fan­ta­stisk team, og det er der, Ke­vin er vok­set op som ra­cer­kø­rer. Øn­sket har al­tid va­e­ret at få suc­ces med McLa­ren, men den drøm be­hø­ver ik­ke va­e­re sluk­ket, for in­gen ved, hvad frem­ti­den brin­ger. Men li­ge nu er det ba­re fedt for Ke­vin at va­e­re i de om­gi­vel­ser, som Re­nault ska­ber. Stem­nin­gen er af­slap­pet, og de er der for at kø­re ra­ce. Der er ik­ke det helt sto­re pres på, at de skal pra­este­re i år. Det sto­re pres er på, at de skal pra­este­re om to år.« Men­tal rut­sje­tur Jan Magnus­sen me­ner og­så, at Ke­vin Magnus­sen som men­ne­ske står bed­re ru­stet til at hånd­te­re det pres, der uan­set Re­naults af­slap­pe­de stil, føl­ger med i For­mel 1.

»Men­talt har han va­e­ret op­pe og helt ne­de og så få­et en ny chan­ce. Det har mod­net ham helt vildt den pe­ri­o­de, han har va­e­ret igen­nem. Og det har gi­vet Ke­vin en er­fa­ring, som er fuld­sta­en­dig uvur­der­lig for ham,« si­ger Magnus­sen se­ni­or.

Han forta­el­ler, at Ke­vin Magnus­sen er ta­get til Au­stra­li­en uden ka­e­re­ste og fa­mi­li­en i den­ne om­gang.

De før­ste løb skal den 23-åri­ge dan­sker bru­ge ti­den på at fal­de til i tea­met og fo­ku­se­re på at pra­este­re.

»Det er sgu stort. Nor­malt bli­ver din før­ste chan­ce og­så din sid­ste chan­ce i For­mel 1. At Ke­vin har få­et den­ne her an­den chan­ce hos et stort fa­brik­s­team, hvor der er mu­lig­hed for at bli­ve den før­en­de kø­rer in­ter­nt, er ba­re ka­em­pe­stort. Og jeg er sik­ker på, at Ke­vin gri­ber den med beg­ge ha­en­der og får suc­ces med det,« si­ger Jan Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.