Pal­mers dans

BT - - FORMEL 1 2016 -

Jo­ly­on Pal­mer kan va­e­re man­den, der re­elt af­gør, om Ke­vin Magnus­sens For­mel 1-kar­ri­e­re hos Re­nault ra­ek­ker ud over 2016. Dan­ske­rens 25-åri­ge team­kam­me­rat de­bu­te­rer i den­ne sa­e­son som For­mel 1-kø­rer hos det fran­ske ra­cer­team. Umid­del­bart an­ses Ke­vin Magnus­sen på for­hånd som den sta­er­ke­ste af de to un­ge Re­nault-kø­rer må­lt på sit rå ta­lent i en ra­cer­bil.

Men Jo­ly­on Pal­mer har tid­li­ge­re vist, at han ik­ke blot er et pro­dukt af sin sten­ri­ge fars pen­ge­pung. Han be­sid­der nem­lig og­så en uku­e­lig figh­ter­vil­je, der tid­li­ge­re har hjul­pet ham vi­de­re fra en liv­stru­en­de ulyk­ke uden for ra­cer­ba­nen.

I 2007 kom Jo­ly­on Pal­mer fryg­te­ligt til ska­de på en så­kaldt ’quad bi­ke – en ATV el­ler ter­ra­en­gå­en­de mo­torcross-cy­kel på fi­re hjul i et skov­om­rå­de – at det na­e­sten ko­ste­de ham li­vet.

Ulyk­ken ske­te, da han som 16-årig kør­te ra­es med en grup­pe ven­ner. Dren­ge­ne kør­te om kap, men Jo­ly­on Pal­mer mi­ste­de her­re­døm­met over sit kø­re­tøj og styr­te­de di­rek­te ind i et trae. »Jeg kør­te på en 450cc ’quad bi­ke’ i et skov­om­rå­de, da jeg så mig til­ba­ge og faldt af. Det var en tå­be­lig ting at gø­re,« for­tal­te Jo­ly­on Pal­mer for­le­den til avi­sen Daily Mir­ror. »Jeg var uden for be­vidst­hed i tre da­ge,« fort­sat­te Jo­ly­on Pal­mer om epi­so­den, som han el­lers ik­ke før hav­de ind­vi­et of­fent­lig­he­den i. Ulyk­ken vi­ste sig at va­e­re al­vor­lig. Jo­ly­on Pal­mer hav­de ved kol­li­sio­nen på­dra­get sig sto­re ska­der på si­ne in­dre or­ga­ner.

Den til­ska­de­kom­ne te­e­na­ger blev straks frag­tet fra ulyk­ken i he­li­kop­ter. Og hur­tigt blev la­e­ger­ne klar over al­voren af Jo­ly­on Pal­mers ulyk­ke. På in­ten­si­vaf­de­lin­gen blev han lagt i ko­ma, mens la­e­ger­ne gik i gang med at red­de hans liv. Kun­ne ha­ve va­e­ret død Ope­ra­tio­nen vi­ste en lang ra­ek­ke liv­stru­en­de ska­der. Jo­ly­on Pal­mers ene ny­re var så med­ta­get, at han mi­ste­de den. Beg­ge hans lun­ger var punk­te­ret, ad­skil­li­ge ri­b­ben var be­ska­di­get og nok så al­vor­ligt var en ar­te­rie bri­stet, og eng­la­en­de­ren mi­ste­de en mas­se blod.

»Det var for­fa­er­de­ligt for mi­ne fora­el­dre. La­e­ger­ne for­tal­te dem, at jeg må­ske vil­le dø. Min far fik og­så at vi­de, at hav­de det ik­ke va­e­ret for he­li­kop­ter-am­bu­lan­cen og en trau­mela­e­ge på vag­ten den dag, vil­le jeg ha­ve va­e­ret død,« for­tal­te Jo­ly­on Pal­mer vi­de­re om da­ge­ne ef­ter ulyk­ken.

Ef­ter tre døgn i re­spira­tor stod det lyk­ke­lig­vis klart, at han vil­le over­le­ve si­ne ska­der.

»I be­gyn­del­sen skul­le jeg va­e­re for­sig­tig med, hvad jeg spi­ste. Men min ene ny­re tog imod aen­drin­ger­ne, og så kun­ne jeg kom­me til­ba­ge og le­ve et nor­malt liv. Jeg var me­get hel­dig,« fort­sat­te Jo­ly­on Pal­mer.

Den uhel­di­ge bri­te kom sig ef­ter en del genop­tra­e­ning, men re­sten af ra­cer­sa­e­so­nen i 2007 var va­ek. Men Jo­ly­on Pal­mer var igen klar til at kø­re vi­de­re i 2008, hvor han delt­og i en af sin fars, den tid­li­ge­re For­mel 1-kø­rer Jo­nat­han Pal­mer, ra­cer­se­ri­er, For­mu­la Pal­mer Au­di. En ik­ke sa­er­lig an­er­kendt mo­tor­sport­s­klas­se in­ter­na­tio­nalt set, og Jo­ly­on Pal­mers man­ge år i sin fars for­skel­li­ge, pri­va­te løbs­klas­ser har va­e­ret en med­vir­ken­de år­sag til, at man­ge har stil­let spørgs­mål ved ta­lents egent­li­ge stør­rel­se.

Indtil 2010, da Jo­ly­on Pal­mer blev num­mer to i For­mel 2, blev han ik­ke rig­tig reg­net for no­get – an­det end en rig­mands­søn, der kør­te ra­es i kraft af sin fars for­mue og ind­fly­del­se i spor­ten.

Så­le­des ejer Jo­ly­on Pal­mers far, der selv kør­te over 80 For­mel 1-løb i 1980er­ne for Wil­li­ams og Tyr­rell, halv­de­len af Eng­lands stør­ste ra­cer­ba­ner. Der­for har Jo­nat­han Pal­mer na­tur­ligt en stor stem­me i bri­tisk mo­tor­sport, og han me­strer det po­li­ti­ske spil i For­mel 1 helt ned i de mind­ste de­tal­jer. Sta­erk lob­by bag sig Net­op Jo­ly­on Pal­mers bag­land reg­nes for et af hans sta­er­ke­ste kort, når Re­nault i 2017 skal gø­re regn­skab over, om eng­la­en­de­ren skal be­hol­de sit For­mel 1-sa­e­de ved si­den af el­ler på be­kost­ning af Ke­vin Magnus­sen.

Det har blandt an­dre den dan­ske Le Mans-kon­ge Tom Kri­sten­sen ad­va­ret Ke­vin Magnus­sen om.

»Man skal hu­ske på, at Jo­ly­on Pal­mer har vun­det et GP2-mester­skab, og han har jo en lob­by bag sig. Men jeg for­ven­ter, at Ke­vin sa­et­ter sig igen­nem, når han er i bi­len, og på den bag­grund vil va­e­re at­trak­tiv for For­mel 1 i åre­ne frem­over. For­hå­bent­lig kan Ke­vin bli­ve en min­dre del af det po­li­ti­ske spil, der kra­e­ver, at han he­le ti­den kom­mer med pen­ge,« har Tom Kri­sten­sen sagt til BT.

Ryg­tet vil da og­så vi­de, at det var et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb samt en skud­sik­ker klau­sul om at skul­le sid­de i ra­ce­ren i 2016, der re­elt sik­re­de Pal­mer plad­sen hos Re-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.