Med dø­den

BT - - 3 DAGE TIL SAESONSTART -

nault. Her over­tog fransk­ma­en­de­ne Pal­mers pen­ge og af­ta­le som en del af kø­bet af det øko­no­misk ru­i­ne­re­de Lo­tus-team.

Her hav­de Jo­ly­on Pal­mer året for­in­den va­e­ret en sa­er­de­les ak­tiv test­kø­rer, og i 2015 fik han lov at kø­re Lo­tus’ For­mel 1-ra­cer un­der fre­da­gens tra­e­ning i 13 ud af sa­e­so­nens 19 løb. Rol­len som test­kø­rer kom ef­ter en sa­e­son i 2014, da Jo­ly­on Pal­mer vandt det ef­ter­trag­te­de mester­skab i fø­de­klas­sen GP2 ef­ter fi­re for­søg. Men de man­ge år i GP2, før sej­ren en­de­lig kom, har på ny få­et kri­ti­ke­re til at så tvivl om Jo­ly­on Pal­mers be­ret­ti­gel­se i For­mel 1. Nor­malt skal su­per­ta­len­ter bru­ge et til to år på at vin­de et mester­skab, ly­der an­ken.

Nu ga­el­der det så frem­ti­den med – og mod – Ke­vin Magnus­sen hos Re­nault, hvor beg­ge har få­et en etårig af­ta­le med mu­lig­hed for for­la­en­gel­se. I dan­ske me­di­er er du­el­len al­le­re­de skre­vet stort op, og det

BLÅ BOG Navn: Født: Kar­ri­e­re: 2005–06: 2006–07: 2007–08: 2008: 2009–2011: 2011: 2011-2014: 2015: Tit­ler: 2014: 2006: vil utvivl­s­omt va­e­re et te­ma, indtil der of­fi­ci­elt er kom­met en af­kla­ring.

En pra­e­mis, som Jo­ly­on Pal­mer selv tog hul på, da han og Ke­vin Magnus­sen blev pra­e­sen­te­ret på et pres­se­mø­de i Pa­ris i fe­bru­ar.

»Når man er i For­mel 1, er hvil­ken som helst kø­rer, der er din team­kam­me­rat, en stor ud­for­dring, for­di de er de bed­ste kø­re­re i ver­den,« sag­de Jo­ly­on Pal­mer ved den lej­lig­hed og fort­sat­te:

»Han (Magnus­sen, red.) har må­ske en for­del med et års løb­ser­fa­ring, men jeg ken­der tea­met godt, og jeg har rejst rundt med det he­le sid­ste år, da jeg kør­te bi­len og fik ret me­get kø­re­tid.«

I we­e­ken­den får vi før­ste re­el­le svar, når sa­e­son­pre­mi­e­ren kø­res i Au­stra­li­en. Det var for­fa­er­de­ligt for mi­ne fora­el­dre. La­e­ger­ne for­tal­te dem, at jeg må­ske vil­le dø. Min far fik og­så at vi­de, at hav­de det ik­ke va­e­ret for he­li­kop­ter-am­bu­lan­cen og en trau­mela­e­ge på vag­ten den dag, vil­le jeg ha­ve va­e­ret død Jo­ly­on Pal­mer

Jo­ly­on Car­ly­le Pal­mer 20. ja­nu­ar 1991 i Hors­ham, Eng­land T Cars Autumn Trop­hy T Cars For­mu­la Pal­mer Au­di FPA Autumn Trop­hy

FIA For­mu­la Two GP2 Asia Se­ri­es

GP2 Se­ri­es Test­kø­rer for Lo­tus GP2 Se­ri­es T Cars Autumn Trop­hy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.