Hem­m­ings­en får hård straf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KARANTAENE Mat­ch­fixing­na­ev­net i Dan­marks Idra­ets­for­bund (DIF) har idømt den tid­li­ge­re fod­bold­tra­e­ner Car­sten Hem­m­ings­en karantaene i et halvt år og en bø­de på 25.000 kro­ner for spil på ne­der­lag til eget hold. Over­tra­e­del­sen af DIFs mat­ch­fixin­gre­gu­la­tiv fandt sted, da 45-åri­ge Car­sten Hem­m­ings­en var ch­eftra­e­ner for Mid­del­fart.

Her spil­le­de han to gan­ge i lø­bet af 2015 på ne­der­lag til sit eget hold og yder­li­ge­re 16 gan­ge på kam­pe i egen tur­ne­ring. Ken­del­sen ly­der på seks må­ne­ders ude­luk­kel­se fra en­hver ak­ti­vi­tet un­der Dansk Bold­spil-Uni­on (DBU.

»Der er ta­le om en ska­er­pet sank­tion, som af­spej­ler al­voren i sa­gen. Der fo­re­lig­ger to til­fa­el­de af spil på ne­der­lag til eget hold og 16 til­fa­el­de af spil på kam­pe i egen tur­ne­ring. Over­tra­e­del­ser­ne er sy­ste­ma­ti­ske og ved­va­ren­de, og sam­let set er der spil­let for et ik­ke ube­ty­de­ligt be­løb. Det er en ska­er­pen­de om­sta­en­dig­hed, at Car­sten Hem­m­ings­en som tra­e­ner står i en sa­er­lig po­si­tion og med et sa­er­ligt an­svar,« si­ger for­mand for DIFs mat­ch­fixing­na­evn, Tor­ben Jes­sen, i en pres­se­med­del­el­se. Sa­er­ligt an­svar Hos DIF de­ler man mat­ch­fixing­na­ev­nets op­fat­tel­se af sa­gen som al­vor­lig.

»Vi kan på in­gen må­de to­le­re­re spil mod eget hold. Det stri­der imod kon­kur­ren­ce­e­le­men­tet, der er helt cen­tralt for idra­et­tens tro­va­er­dig­hed. Som tra­e­ner har man et sa­er­ligt an­svar som fo­re­gangs­ek­sem­pel for hol­det. Det gør den­ne sag ek­stra al­vor­lig,« si­ger DIFs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Mor­ten Møl­holm.

Sa­gen blev rejst ef­ter hen­ven­del­se til hot­li­nen mod mat­ch­fixing, der er led i en na­tio­nal kampag­ne.

»Vi er rig­tig gla­de for, at ’Stop Mat­ch­fixing’-kampag­nen har en di­rek­te ef­fekt hos udø­ve­re og be­folk­nin­gen. Kampag­nen har ef­fek­tivt gjort op­ma­er­k­som på reg­ler­ne og på ind­be­ret­nings­mu­lig­he­der­ne. Det har ført til, at den­ne sag er ble­vet ta­get op,« si­ger Møl­holm.

Og­så DBU er til­freds med af­gø­rel­sen

»Mat­ch­fixing er og bli­ver den Over­tra­e­del­ser­ne er sy­ste­ma­ti­ske og ved­va­ren­de, og sam­let set er der spil­let for et ik­ke ube­ty­de­ligt be­løb. Det er en ska­er­pen­de om­sta­en­dig­hed, at Car­sten Hem­m­ings­en som tra­e­ner står i en sa­er­lig po­si­tion stør­ste trus­sel mod fod­bold og idra­et­tens ver­den sam­let set. Fans og sam­ar­bejds­part­ne­re skal kun­ne sto­le på, at spil­le­re og tra­e­ne­re he­le ti­den ka­em­per for at vin­de af sport­s­li­ge grun­de og ik­ke for at op­fyl­de et be­stemt re­sul­tat, som de har spil­let pen­ge på,« si­ger Jakob Høy­er til uni­o­nens hjem­mesi­de. Klub vil na­er­la­e­se ken­del­sen Den tid­li­ge­re OB- og FCK-spil­ler har ik­ke selv kom­men­te­ret af­gø­rel­sen, som kan få kon­se­kven­ser for hans an­sa­et­tel­se som sport­s­chef i Oden­se­klub­ben Ma­ri­en­lyst.

»Vi kan kon­sta­te­re, at han har få­et seks må­ne­ders karantaene, og så vil vi ger­ne ha­ve lov at se ken­del­sen igen­nem, in­den vi kom­mer ind på, hvad det får af be­tyd­ning,« si­ger Ma­ri­en­lysts di­rek­tør, Jens Mar­ti­nus Pe­der­sen, til bold.dk og til­fø­jer:

»Vi ta­ger ken­del­sen til ef­ter­ret­ning, men sa­gen er så se­ri­øs, at vi vil ta­ge os den fri­hed at va­e­re grun­di­ge. Indtil da har jeg ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.