DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter tirs­da­gens epi­so­de i Wol­fsburg, hvor Ni­ck­las Bendt­ner kom 45 mi­nut­ter for sent til tra­e­ning, har den dan­ske an­gri­ber an­gi­ve­ligt in­gen frem­tid i det ty­ske.

Det sto­re spørgs­mål er dog, hvor han så skal hen, når trans­fer­vin­du­et åb­ner til som­mer.

Dan­ske Spil har sat odds på, hvor han en­der hen­ne, og her er en klub i Cham­pions­hip det bed­ste ud i fem gan­ge pen­ge­ne.

»Vi vur­de­rer, at Ni­ck­las Bendt­ner har størst mu­lig­hed for at fort­sa­et­te kar­ri­e­ren i Eng­land. For­ment­lig i en klub i Cham­pions­hip. I Eng­land har Bendt­ner for­ment­lig de bed­ste mu­lig­he­der for at få op­fyldt si­ne løn­krav, og det er her, han tid­li­ge­re har op­nå­et sin stør­ste sport­s­li­ge suc­ces på klub­plan. Vi tror der­for på en Cham­pions­hip-klub som na­e­ste stop,« si­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.