Brø­let Bom­ber skul­le hæv­ne mob­ning

BT - - NYHEDER -

KUNDBYSAGEN Det ud­lø­ste chok­bøl­ger over he­le Dan­mark, da po­li­ti­et 13. ja­nu­ar i en stor­stilet ak­tion an­holdt en blot 15- årig pi­ge i den ve­stsjæl­land­ske by Kund­by og si­den sig­te­de hen­de for be­sid­del­se af bom­be­ma­nu­a­ler, for­søg på frem­stil­ling af spræng­stoff er og plan­læg­ning af ter­r­or­an­greb på to sko­ler. Sa­gen har si­den væ­ret fuld­stæn­dig mørklagt fra po­li­tiets og an­kla­ge- myn­dig­he­dens si­de, og den har væ­ret ført bag dob­belt­luk­ke­de dø­re ved Ret­ten i Hol­bæk, hvor hun sid­der va­re­tægts­fængs­let frem til 30. marts.

Nu kan TV2s kri­mi­nal­ma­ga­sin Sta­tion 2 af­slø­re nye de­tal­jer i sa­gen.

Eft er at ha­ve talt med fl ere kil­der tæt på den nu 16- åri­ge pi­ge løft er Sta­tion 2 slø­ret for, hvor­dan mob­ning på Fa­ce­book, eft er at hun blev næg­tet ad­gang til en gal­la­fest, fi k pi­gen til at plan­læg­ge et ter­r­or­an­greb på Sydsko­len i Få­re­vej­le, hvor hun tid­li­ge­re har væ­ret elev.

Da hun hav­de af­slut­tet 8. klas­se på Sydsko­len, fl yt­te­de pi­gen fra Kund­by til en an­den sko­le. Men i lø­bet af eft er­å­ret be­gynd­te hun at sav­ne si­ne kam­me­ra­ter og yt­re­de øn­ske om at ven­de til­ba­ge til sko­len i Få­re­vej­le. Fik den kol­de skul­der De gam­le kam­me­ra­ter gav hen­de imid­ler­tid den kol­de skul­der, for­tæl­ler en kil­de tæt på for­lø­bet til Sta­tion 2. Og der­eft er eska­le­re­de en kon­fl ikt, der end­te med, at hun tru­e­de fl ere ele­ver og plan­lag­de et ter­r­or­an­greb mod sko­len.

» Hun var på be­søg på sko­len fl ere gan­ge. Hun vil­le ger­ne til­ba­ge, men hun føl­te sig af­vist af de gam­le kam­me­ra­ter. Man­ge af dem syn­tes jo, at hun var ble­vet lidt mær­ke­lig, « si­ger kil­den.

I lø­bet af som­mer­fe­ri­en var der sket no­get, som æn­dre­de pi­gens liv dra­ma­tisk. Un­der en fe­rie i Tyr­ki­et blev hun iføl­ge Sta­tion 2s op­lys­nin­ger fo­rel­sket i en tyr­kisk mand. Det fi k eft er­føl­gen­de den usik­re pi­ge, som kun hav­de få ven­ner og sav­ne­de et fast hol­de­punkt i til­væ­rel­sen, til at fat­te in­ter­es­se for is­lam. Hun be­gynd­te at gå i moské og kon­ver­te­re­de til is­lam i ok­to­ber. Hun be­gynd­te og­så at væ­re i kon­takt med mi­li­tan­te mus­li­mer via so­ci­a­le me­di­er.

Kort eft er kun­ne man se hen­de med en pi­stol i hån­den på so­ci­a­le me­di­er. Hun be­gynd­te at slå pro­vo­ke­ren­de bil­le­der og kom­men­ta­rer op. Blandt an­det hyl­de­de hun ji­had – det mus­lim­ske be­greb for hel­lig krig.

Det før­te iføl­ge Sta­tion 2 til en kon­fl ikt med de tid­li­ge­re kam­me­ra­ter på Sydsko­len, som kul­mi­ne­re­de i de­cem­ber. An­gi­ve­ligt for­di pi­gen ik­ke var vel­kom­men til sko­lens gal­la­fest må­ne­den eft er.

Pi­gen blev mob­bet på Fa­ce­book, og hun sva­re­de igen med grove trus­ler mod fl ere ele­ver på Sydsko­len. Det fi k sko­len til at re­a­ge­re. To gan­ge an­meld­te de trus­ler­ne til po­li­ti­et.

Men Kund­by- pi­gens hævntørst mod sko­len og de ele­ver, som hav­de af­vist hen­de, ud­vik­le­de sig til me­get me­re end trus­ler. Hun er sig­tet for at plan­læg­ge et ter­r­or­an­greb mod Sydsko­len med en gød­nings­bom­be. An­gre­bet skul­le ha­ve fun­det sted i for­bin­del­se med gal­la­fe­sten, men blev ud­sat, da hun mang­le­de fl ere in­gre­di­en­ser til at la­ve bom­ben fær­dig tids nok.

Me­get læn­ge­re nå­e­de den i dag 16- åri­ge pi­ge dog ik­ke i si­ne for­be­re­del­ser, før po­li­ti­et ban­ke­de på dø­ren til hen­des for­æl­dres hus 13. ja­nu­ar. Hun er og­så sig­tet for at vil­le bom­be den jø­di­ske pri­vatsko­le, Ca­ro­li­nesko­len, som lig­ger i Kø­ben­havn.

En 24- årig mand er og­så va­re­tægts­fængs­let i sa­gen. Han er sig­tet for med­vir­ken til plan­læg­ning af ter­ror.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.