FINN SKUL­LE IK­KE DØ

BT - - NYHEDER -

ter­ror- da­gen sid­ste år. Han er li­ge­som tre af si­ne kam­me­ra­ter til­talt for med­vir­ken til ter­r­o­ris­me, for­di han iføl­ge po­li­ti­et as­si­ste­re­de den 22- åri­ge Omar El- Hus­se­in på ter­r­or­da­gen.

Men de nye op­lys­nin­ger æn­drer in­tet for film­fo­to­graf Pe­ter Bak, der var kol­le­ga og ven med Finn Nør­gaard, og som selv var til ste­de ved an­gre­bet ved Kr­udt­tøn­den.

» For mig lin­drer det in­tet. Det be­kræf­ter blot, at Omar var et fjols. At det var en fuld­stæn­dig ho­ved­løs og ui­gen­nemtænkt hand­ling. Selv­føl­ge­lig var Lars Vil­ks må­let, men hav­de han ik­ke fo­re­stil­let sig, at der vil­le væ­re an­dre til ste­de, « spør­ger Pe­ter Bak.

Han føl­ger ter­ror- sa­gen gen­nem nyhe­der­ne, og det ryste­de ham, at in­gen af de ter­ror- til­tal­te gik til po­li­ti­et, selv­om i hvert fald den 26- åri­ge Bho­stan Hos­se­in i går ind- røm­me­de, at han ud­mær­ket vid­ste, at Omar El- Hus­se­in kort for­in­den hav­de skudt og dræbt en uskyl­dig.

» Det rø­rer mig vold­somt, at man dæk­ker hin­an­den, når man hø­rer, at en per­son er dræbt. Det vir­ker enormt uføl­somt og helt ufor­stå­e­ligt. Jeg kan for­stå, at man har et ko­deks, hvor man ik­ke stik­ker hin­an­den for min­dre ting, men når vi ta­ler om et drab, så vir­ker det helt hen­syns­løst, at man ik­ke går til po­li­ti­et. Det ryster mig, « si­ger Pe­ter Bak. Mød­tes ef­ter ter­r­or­an­gre­bet Over­ra­sken­de er­kend­te den 26- åri­ge Bho­stan Hos­se­in i går, at han tal­te med Omar El- Hus­se­in om Kr­udt­tøn­de- an­gre­bet, da de og de an­dre til­tal­te mød­tes i Mjøl­ner­par­ken halvan­den ti­me ef­ter an­gre­bet. » Han ( Omar El- Hus­se­in, red.) si­ger, at han er ked af det, der er sket, « re- Jeg er kri­mi­nel. Vi har en ko­de i det kri­mi­nel­le mil­jø. Vi stik­ker ik­ke fe­re­re­de Bho­stan Hos­se­in.

Al­li­ge­vel kon­tak­te­de han ik­ke po­li­ti­et.

» Jeg er kri­mi­nel. Vi har en ko­de i det kri­mi­nel­le mil­jø. Vi stik­ker ik­ke. Jeg snak­ker ik­ke med po­li­ti­et om no­get som helst. Jeg kun­ne ik­ke fin­de på no­gen­sin­de at snak­ke med po­li­ti­et, « sag­de Bho­stan Hos­se­in.

Han spurg­te hel­ler ik­ke vi­de­re om an­gre­bet. Han hav­de for­in­den tjek­ket nyheds­si­tes på in­ter­netcaféen Power­play - bt. dk, eb. dk og Lo­cal Ey­es. ’ Han kun­ne godt læg­ge to og to sam­men’. Der­for bed han hel­ler ik­ke vi­de­re mær­ke i, da den medtil­tal­te Li­ban El­mi kort ef­ter kom ind og la­ve­de pi­stol- tegn på net­caféen.

» Der var må­ske en, der skul­le dø, « sag­de Bho­stan Hos­se­in, men ’ det var ik­ke vig­tigt’ - i hvert fald ik­ke for ham, som han sag­de.

» Det er nor­malt, at folk bli­ver skudt. Det er nor­malt i det mil­jø, jeg kom­mer i. Selv­føl­ge­lig er jeg nys­ger­rig ef­ter, hvad der er sket. Hvis ik­ke det er en, man ken­der, så er man li­geg­lad. Men det er helt nor­malt. Det var en helt nor­mal dag, « sag­de Bho­stan Hos­se­in.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.