Højt spil, høj pris

BT - - NYHEDER -

EU- TOP­MØ­DE der sig i lej­re i Tyr­ki­et. Hans egen­rå­di­ge stil og bruta­le frem­færd over for si­ne kri­ti­ke­re har gi­vet ham til­nav­net Tyr­ki­ets sul­tan. Sti­len min­der om for­ti­den Un­der det os­man­ni­ske sty­re, som det mo­der­ne Tyr­ki­et byg­ger på, hav­de sul­ta­nen ene­væl­dig magt, og for man­ge tyr­ke­re væk­ker Er­do­gans au­to­ri­tæ­re stil min­del­ser om en for­tid, de ik­ke øn­sker sig til­ba­ge til.

For et par uger si­den over­tog myn­dig­he­der­ne kon­trol­len med den re­ge­rings­kri­ti­ske avis Za­man. Med et ugent­ligt op­lag på 640.000 er Za­man lan­dets stør­ste avis, og den har væ­ret på kant med re­ge­rin­gen, si­den den i slut­nin­gen af 2013 om­tal­te en kor­rup­tions­skan­da­le mod tre mi­ni­stre.

Er­do­gans svar på ankla­gen for kor­rup­tion var at fy­re al­le de po­li­ti­folk, der stod bag un­der­sø­gel­sen. Han er hel­ler ik­ke bleg for at be­or­dre de jour­na­li­ster ar­re­ste­ret, der dri­ster sig til at skri­ve kri­tisk om ham.

Når der sker ter­r­or­anslag i Tyr­ki­et, går der ik­ke man­ge mi­nut­ter, før han luk­ker so­ci­a­le me­di­er som Twit­ter og Youtu­be.

Al­li­ge­vel ny­der han stor op­bak­ning i den tyr­ki­ske be­folk­ning på 75 mio. ind­byg­ge­re.

Den 62- åri­ge Er­do­gan be­skri­ver sig selv som en mo­de­rat is­la­mist. Han har si­den 2002 stå­et i spid­sen for Ret­fær­dig­heds- og Ud­vik­lings­par­ti­et ( AKP), der er en kon­ser­va­tiv de­mo­kra­tisk be­væ­gel­se.

I novem­ber vandt hans par­ti en over­væl­den­de valgsejr og kan re­ge­re ale­ne på et kom­forta­belt fler­tal i par­la­men­tet. Er­do­gan har læst eu­ro­pæ­er­ne rig­tigt, og han har få­et det, som han vil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.