Gigt­me­di­cin øger blo

BT - - NYHEDER -

Her­un­der kan du se, hvil­ke pro­duk­ter du skal pas­se på, hvis du i for­vej­en har hjer­te­syg­dom. DICLON Dæm­per in­fl am­ma­tion, som med­fø­rer hæ­vel­ser, rød­me, øm­hed og smer­ter. Diclon bru­ges især til be­hand­ling af stær­ke men­stru­a­tions­smer­ter og akut mi­græ­ne. In­de­hol­der di­clo­fe­nac. ARTHROTEC Bru­ges til be­hand­ling af slid­gigt el­ler kro­nisk led­degigt. Arthrotec er især til æl­dre over 75 år, der tid­li­ge­re har haft ma­ve­sår el­ler blød­ning fra ma­ve- tarm­ka­na­len. In­de­hol­der di­clo­fe­nac. MODIFENAC Lin­drer in­fl am­ma­tion. Modifenac bru­ges til be­hand­ling af læn­ge­re­va­ren­de gigts­mer­ter. In­de­hol­der di­clo­fe­nac. DICLODAN Vir­ker smer­testil­len­de, fe­ber­ned­sæt­ten­de og dæm­per be­tæn­del­ses­lig­nen­de symp­to­mer i mus­k­ler, led el­ler bin­de­væv. Diclodan er et mid­del mod gigt og smer­ter. In­de­hol­der di­clo­fe­nac. VOLTAREN Lin­drer smer­ter og dæm­per in­fl am­ma­tion. Voltaren bru­ges især mod sport­s­ska­der, men­stru­a­tions­smer­ter, mi­græ­ne el­ler gigt. In­de­hol­der di­clo­fe­nac. Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på bt. dk/ plus

BT PLUS

NSAID er en for­kor­tel­se af det en­gel­ske ’ non- ste­roi­dal an­ti- in­fl am­ma­tory drug’. I dag­lig ta­le går de smer­testil­len­de mid­ler un­der be­teg­nel­sen ’ gigt­me­di­cin’.

Der fi ndes 40 præ­pa­ra­ter i NSAID­fa­mi­li­en. Det dæk­ker me­di­cin som f. eks. Di­clo­fe­nac, Naproxen og Ipro­pro­fen, der nu ad­va­res imod, hvis man li­der af hjer­te­syg­dom, for­hø­jet

NSAID’er­ne er nog­le af de mest an­vend­te læ­ge­mid­ler i Dan­mark. De bru­ges som smerte­lin­dren­de, an­ti­in­fl am­ma­to­ri­ske og fe­ber­ned­sæt­ten­de mid­ler. Over en pe­ri­o­de på ot­te år har næ­sten 60 pct. af den voks­ne dan­ske be­folk­ning ind­løst en el­ler fl ere re­cep­ter på et NSAID- præ­pa­rat.

• NSAID- pil­ler bru­ges til be­hand­ling

De fl este NSAID- pil­ler er re­cept­plig­ti­ge. En­kel­te sæl­ges uden, f. eks. Ibupro­fen og Ipren. Kil­de: Sund­hed. dk, Sund­heds­sty rel­sen.

• Sær­ligt gigt- mid­ler med ind­holds­stoff er som Di­clo­fe­nac, Ibupro­fen og Naproxen øger ri­si­ko­en for blod­prop, vi­ser ny forsk­ning fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. ko­leste­rol el­ler blod­tryk. Og­så di­a­be­tes- pa­tien­ter skal pas­se på.

• af en lang ræk­ke syg­dom­me, her­un­der ty pisk led­degigt, knog­le­hin­de­be­tæn­del­se, mu­skel- og se­ne­be­tæn­del­se. Pil­ler­ne bru­ges og­så mod smer­ter ved slid­gigt, men­stru­a­tions­smer­ter samt ved fe­ber og mi­græ­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.