Dprop- fa­re

BT - - NYHEDER -

8 go­de råd om gigt­me­di­cin

DI­CLO­FE­NAC ORIFARM

In­de­hol­der di­clo­fe­nac. IBUPRO­FEN/ BRUFEN/ IPREN/ IBUMAX Vir­ker smer­testil­len­de og fe­ber­ned­sæt­ten­de. Ibupro­fen er et mid­del mod gigt og smer­ter, der dæm­per be­tæn­del­ses­lig­nen­de symp­to­mer i mus­k­ler, led el­ler bin­de­væv. In­de­hol­der ibupro­fen. NAPROXEN/ BONYL Dæm­per be­tæn­del­ses­lig­nen­de symp­to­mer i mus­k­ler, led og bin­de­væv og vir­ker smer­testil­len­de og fe­ber­ned­sæt­ten­de. Naproxen og Bonyl er mid­ler mod gigt og smer­ter. In­de­hol­der naproxen.

NSAID- præ­pa­ra­ter har en dæm­pen­de eff ekt på gigt­be­tæn­del­se. Man­ge gigt­pa­tien­ter sy­nes, at den­ne form for gigt­me­di­cin vir­ker godt mod smer­ter og mor­gen­stiv­hed.

For nog­le gigtsyg­dom­me er NSAID’er et re­le­vant læ­ge­or­di­ne­ret valg som be­tæn­del­ses­dæm­pen­de og smer­testil­len­de me­di­cin. Det gæl­der f. eks. rygsøj­le­gigt. BI­VIRK­NIN­GER • Svim­mel­hed • Luft hun­ger • Hæ­ve­de an­k­ler • Kval­me • Opkast • Ma­ve­s­mer­ter, ma­ve­sår og ma­ve­blød­ning • Blod­prop­per VÆR OP­MÆRK­SOM • Ved mang­len­de eff ekt af mil­de præ­pa­ra­ter kan man for­sø­ge sig

VÆGT­TAB OG MO­TION MIL­DE MID­LER Har man be­hov for me­di­cin, er det bedst at ta­ge - og i hvert fald be­gyn­de med - mil­de smer­testil­len­de mid­ler som pa­ra­ce­ta­mol, f. eks. Pa­no­dil og Pi­nex. LAV DO­SIS Ge­ne­relt an­be­fa­ler Gigt­for­e­nin­gen, at man ta­ger så lav do­sis af smer­te­me­di­cin som mu­ligt - i kor­test mu­lig tid. Det gæl­der især gigt­mid­ler­ne af ty pen NSAID pga. bi­virk­nin­ger. SKIFT MEL­LEM MILD OG STÆRK Man kan med for­del nø­jes med de mil­de præ­pa­ra­ter i de pe­ri­o­der, hvor der er ro i syg­dom­men, og så kun ta­ge de stær­ke­re NSAID, hvis man har en for­vær­ring. MAS­SA­GE OG VAR­ME For man­ge med kro­ni­ske gigts­mer­ter vil det væ­re mu­ligt at skæ­re ned på ind­ta­get af smer­testil­len­de me­di­cin ved at væl­ge an­dre ting, som kan lin­dre - f. eks. fy­si­o­te­ra­pi, mas­sa­ge, var­me­be­hand­ling. svøm­ning og træ­ning i vand. PRÆ­CIS DO­SIS Me­di­cin vir­ker kun op­ti­malt, hvis man ta­ger præ­cis den do­sis, læ­gen har or­di­ne­ret. Lad der­for væ­re med selv at re­gu­le­re din me­di­cin. HAV TÅ­L­MO­DIG­HED Er man be­gyndt at ta­ge en ny ty pe gigt­me­di­cin, er det vig­tigt med en vis tå­l­mo­dig­hed. Forsk­ning vi­ser, at man først med sik­ker­hed kan vur­de­re eff ek­ten - bå­de virk­ning og bi­virk­nin­ger - eft er i hvert fald tre- fi re må­ne­ders an­ven­del­se. GÅ TIL LÆ­GEN Det er vig­tigt, at man ved brug af al­le ty per gigt­me­di­cin ik­ke for­søm­mer læge­kon­trol­ler og blod­prø­ver på grund af even­tu­el­le bi­virk­nin­ger.

• Vir­ker dæm­pen­de på be­tæn­del­ses­lig­nen­de symp­to­mer i mus­k­ler, led el­ler bin­de­væv. Di­clo­fe­nac Orifarm bru­ges som et mid­del mod gigt og smer­ter. Har man gigts­mer­ter, er det iføl­ge Gigt­for­e­nin­gen klogt først at fi nde ud af, hvil­ken bed­ring man kan op­nå ved f. eks. mo­tion og vægt­tab. med smer­testil­len­de pil­ler af ty pen NSAID. Ta­ger du NSAID fast, er det me­get vig­tigt at væ­re op­mærk­som på symp­to­mer på ma­ve­sår og ma­ve­blød­nin­ger. Du kan evt. i sam­råd med din læ­ge få præ­pa­ra­ter, der fore­byg­ger ma­ve­sår, som skal ta­ges sam­men med NSAID­præ­pa­ra­ter­ne. Iføl­ge Dansk Sel­skab for Far­mako­epi­de­mio­lo­gi dør år­ligt mel­lem 100 og 200 men­ne­sker af NSAID- for­år­sa­ge­de ma­ve­blød­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.