Norsk- dansk gen­nem­brud: Pro­te­in spre­der kræft

BT - - NYHEDER -

FORSK­NING For­ske­re i Ber­gen har gjort et vig­tigt fund i kræft forsk­nin­gen ved at iden­ti­fi ce­re et pro­te­in, som med­vir­ker til, at kræft cel­ler spre­der sig i krop­pen. Det skri­ver nor­ske VG.

Forsk­nin­gen har stå­et på i fem år un­der le­del­se af dansk- fød­te Nils Hal­berg ( 37) ved In­sti­tutt for bio­me­di­sin ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Før­ste del af forsk­nin­gen fo­re­gik på The Ro­ck­e­fel­ler Uni­ver­si­ty i New York.

Må­let var at fi nde ud af, hvor­for nog­le for­mer for kræft spre­der sig, mens an­dre ik­ke gør. Forsk­nin­gen er for ny­lig off ent­lig­gjort i det ame­ri­kan­ske tids­skrift Can­cer Cell.

» Det har vært en lang og kom­pli­ce­ret vej, men det er fan­ta­stisk, at vi nu har fun­det det­te pro­te­in, « si­ger Nils Hal­berg til VG. Ag­gres­si­ve cel­ler Cel­ler i kræft svul­ster er me­get for­skel­li­ge. Mens nog­le hol­der sig i ro, bli­ver an­dre ag­gres­si­ve og spre­der sig. Det svæ­re er at for­ud­se, hvil­ke der bli­ver ag­gres­si­ve.

Ved at iso­le­re ag­gres­si­ve kræft cel­ler ved hjælp af dy­re­for­søg har for- sker­ne fun­det et pro­te­in ( PITPNC1), som ken­de­teg­ner de ag­gres­si­ve kræft cel­ler.

» Vi så, at de ag­gres­si­ve kræft cel­ler, som spre­der sig ved en­de­tarms-, bryst- og hud­kræft , hav­de et me­get hø­je­re ind­hold af det­te pro­te­in. Det be­ty­der, at vi tid­li­ge­re kan for­ud­se, hvil­ke kræft cel­ler som kom­mer til at spre­de sig, og hvil­ke som ik­ke ud­gør no­gen fa­re, « si­ger for­sker Nils Hal­berg.

Ud­over at fi nde et sær­ken­de på ag­gres­si­ve kræft cel­ler, fandt for­sker­ne ud af, at pro­te­i­net har en helt spe­ci­el funk­tion ved kræft spred­ning.

Ag­gres­si­ve kræft cel­ler spre­der sig fra et sted i krop­pen til et an­det via blodå­rer­ne. Men for at kom­me ind i blod­ba­nen og sæt­te sig fast på et nyt or­gan, må cel­ler­ne ar­bej­de sig igen­nem et an­det væv.

» Pro­te­i­net PITPNC1 re­gu­le­rer en spe­ci­el pro­ces, hvor kræft cel­ler ud­skil­ler mo­le­ky­ler, som ar­bej­der sig igen­nem et net­værk af pro­te­i­ner, som fi ndes uden­for cel­ler­ne. På den­ne må­de kan kræft cel­len træn­ge igen­nem kro­p­svæv og der­med sæt­te sig fast på an­dre or­ga­ner som f. eks. lun­ger­ne, « si­ger Hal­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.