Nej, vi sik­rer fl ere rol­lemo­del­ler

BT - - NYHEDER - HANS AN­DER­SEN

vi, at men­ne­sker fl yt­ter sig fra kon­tant­hjælp til et job. Der er 700 dan­ske­re, der vil få et ar­bej­de, og på den må­de kan for­æl­dre­ne væ­re den rol­lemo­del, som vi al­le øn­sker at væ­re over­for vo­res børn: At mor og far har et ar­bej­de at stå op til hver mor­gen. Vi læg­ger stor vægt på, at der frem­over kom­mer til at væ­re en mærk­bar ge­vinst ved at gå på ar­bej­de frem for at mod­ta­ge kon­tant­hjælp. Og det vil sik­re, at fl ere dan­ske­re kom­mer i ar­bej­de og ik­ke fort­sæt­ter på kon­tant­hjælp.

Med kon­tant­hjælpsloft et vil en en­lig Den

for­sør­ger med tre børn ha­ve et rå­dig­bed­ste heds­be­løb på 13.000 kro­ner om må

ne­den, når skat og bo­lig er be­talt. Det hjælp, vi kan

me­ner vi er ri­me­ligt. Man skal hu­ske gi­ve bør­ne­ne, er på, at kon­tak­t­hjælp er en mid­ler­ti­dig

ydel­se, som man ik­ke skal mod­ta­ge i at sør­ge for, at

man­ge år. Den gi­ver et rå­dig­heds­be­løb, de­res for­æl­dre som fa­mi­li­er godt kan le­ve af i en kor

te­re pe­ri­o­de. Det kræ­ver selv­føl­ge­lig, at kom­mer i job fa­mi­li­er­ne pri­o­ri­te­rer stramt. Men der vil fort­sat væ­re plads til, at man kan del­ta­ge i ek­sem­pel­vis i bør­ne­fød­sels­da­ge el­ler an­dre ak­ti­vi­te­ter så­som sport.

MED KON­TANT­HJÆLPSLOF­TET SIK­RER

vi kan gi­ve bør­ne­ne, er at sør­ge for, at de­res for­æl­dre kom­mer i job. Det er det, vi sæt­ter en tyk streg un­der ved ved­ta­gel­sen af kon­tant­hjælpsloft et. Ge­vin­sten ved at ar­bej­de er dog ik­ke stor nok i dag, og der­for ved­ta­ger vi kon­tant­hjælpsloft et.

DEN BED­STE HJÆLP,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.