Ja, nedskæ­rin­ger­ne ram­mer bør­ne­ne

BT - - NYHEDER - RAS­MUS KJEL­DA­HL

hvor for­æl­dre­ne er på kon­tant­hjælp, fal­der dra­stisk, og al­le nedskæ­rin­ger­ne ram­mer bør­ne­ne. Det stør­ste pro­blem for nog­le børn bli­ver, at de må fl yt­te. Men der­u­d­over ved vi, at det er vig­tigt, at børn har råd til at gå til fri­tidsak­ti­vi­te­ter og væ­re so­ci­a­le med an­dre børn, og at de ek­sem­pel­vis har råd til at med­brin­ge en fød­sels­dags­ga­ve til en bør­ne­fød­sels­dag. Og det er den slags ik­ke- livs­nød­ven­di­ge ud­gift er, som der skæ­res ned på.

RÅ­DIG­HEDS­BE­LØ­BET FOR FA­MI­LI­ER,

at ti­tu­sind­vis af børn bli­ver skub­bet læn­ge­re ud i fat­tig­dom med kon­tant­hjælpsloft et. Det kan ha­ve sto­re men­ne­ske­li­ge om­kost­nin­ger. Men det kan og­så bli­ve en dyr om­kost­ning for sam­fun­det, for­di det går ud over bør­ne­nes triv­sel, ud­dan­nel­se og mu­lig­hed for at bli­ve go­de og sta­bi­le sam­funds­bor­ge­re. Vi har el­lers vo­res vel­færds­stat for bl. a. at bry­de den ne­ga­ti­ve so­ci­a­le arv. Men nu går vi et stort skridt i den for­ker­te ret­ning.

DET ER SIK­KERT,

om, at det er bed­re for børn at vok­se op i fa­mi­li­er, hvor for­æl­dre­ne har fast ar­bej­de og go­de ind­tæg­ter. Men det ser ik­ke ud til, at re­ge­rin­gen selv er i stand til at gø­re re­de for, at ved­ta­gel­sen af kon­tant­hjælpsloft et har en væ­sent­lig be­skæft igel­ses­eff ekt. Tværtimod ty­der det på, at man­ge børn kom­mer til at sid­de me­get hårdt i det. Der­for er det svært at se be­skæft igel­ses­eff ek­ten som et ar­gu­ment.

VI ER ENI­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.