As­sads da­ge som dik­ta­tor er tal­te

BT - - NYHEDER -

Den rus­si­ske præ­si­dent Pu­tin hav­de sin helt egen dags­or­den, da han plud­se­lig for nog­le må­ne­der si­den be­slut­te­de sig for at bom­be løs i Sy­ri­en. Det sam­me gæl­der nu, hvor han li­ge så plud­se­ligt har truk­ket sig ud igen. Al­li­ge­vel har hans ind­blan­ding over­ra­sken­de nok med­ført en hvis op­ti­mis­me i for­hold til at fi nde en løs­ning på den sy­ri­ske kon­fl ikt.

PA­NE­LET Pu­tin er i vir­ke­lig­he­den li­geg­lad med As­sad som præ­si­dent. Han øn­sker at støt­te re­gi­met

PU­TINS BE­GRUN­DEL­SE FOR at blan­de sig i kon­fl ik­ten i Sy­ri­en var, at Is­la­misk Stat og an­dre ter­r­o­ri­ster nu skul­le be­kæm­pes. Hvis det vir­ke­lig hav­de væ­ret må­let, må man spør­ge sig selv, hvor­for de tu­sind­vis af rus­si­ske bom­ber, der blev smidt over Sy­ri­en i den pe­ri­o­de, ik­ke var ret­tet mod Is­la­misk Stats ho­ved­by, Raqqa, el­ler de­res sto­re ind­tægtskil­de, oli­en.

Sta­tus er, at Is­la­misk Stat i dag ik­ke står syn­der­lig svæk­ket i for­hold til før Ruslands ind­blan­ding. Til gen­gæld har en mas­se uskyl­di­ge ci­vi­le måt­tet la­de li­vet i bom­be­reg­nen, og en del af præ­si­dent As­sads ho­ved­mod­stan­de­re er ble­vet ud­ryd­det. DEN VIR­KE­LI­GE GRUND til, at Pu­tin be­gynd­te at bom­be i Sy­ri­en, er na­tur­lig­vis, at han vil­le støt­te As­sads re­gi­me. Sy­ri­en er Ruslands sid­ste al­li­e­re­de i om­rå­det, og ad­gan­gen til Mid­del­ha­vet er vig­tig. Der­u­d­over lig­ger der en vig­tig mi­li­tær­ba­se i lan­det. Og ik­ke mindst vil Pu­tin gi­ve Ve­sten en læ­re­streg eft er Li­by­en­ak­tio­nen, hvor Rusland valg­te ik­ke at ned­læg­ge ve­to mod re­so­lu­tion 1973 i sik­ker­heds­rå­det, for­ud­sat man ik­ke fj er­ne­de Gadda­fi s re­gi­me. Gadda­fi blev fj er­net, og det gjor­de Pu­tin vred. Og si­den har den sy­ri­ske ci­vil­be­folk­ning be­talt pri­sen. HVOR­FOR HAR PU­TIN så truk­ket sig li­ge så plud­se­ligt ud af Sy­ri­en igen – el­ler i hvert fald dros­let sin til­ste­de­væ­rel­se ned til et me­re diskret ni­veau? Hans egen for­kla­ring er, at mis­sio­nen er fuld­ført, men da Is­la­misk Stat, som tid­li­ge­re nævnt ik­ke er ble­vet syn­der­lig svæk­ket af den rus­si­ske ind­blan­ding, må vi kig­ge eft er an­dre be­grun­del­ser.

Dik­ta­to­ren As­sad har som per­son over­spil­let si­ne kort. Hans uden­rigs­mi­ni­ster lod i sid­ste uge for­stå, at As­sad på in­gen må­de kan ud­skift es, men Pu­tin er i vir­ke­lig­he­den li­geg­lad med As­sad som præ­si­dent. Han øn­sker at støt­te re­gi­met, for det er gen­nem re­gi­met, han kan ple­je si­ne in­ter­es­ser. Des­u­den har fl ere ara­bi­ske ak­tø­rer over­be­vist Pu­tin om, at det er bedst, at As­sad bli­ver af­sat. Fle­re ara­bi­ske lan­de har gi­vet ud­tryk for at vil­le kø­be vå­ben af Rusland og det er me­get be­kvemt for den rus­si­ske øko­no­mi.

Der­for har he­le den­ne for­vir­ren­de og bruta­le rus­si­ske ind­blan­ding vist sig uven­tet at åb­ne for en mu­lig løs­ning af den sy­ri­ske kon­fl ikt. Man­ge ara­bi­ske lan­de samt den mo­de­ra­te sy­ri­ske op­po­si­tion er po­si­ti­ve over­for ac­cept af en mo­del, hvor man fj er­ner top­pen, men be­hol­der re­gi­met, alt­så præ­si­dentskift e, men ik­ke re­gi­meskift e. NOG­LE AF MI­NE kil­der i den mo­de­ra­te sy­ri­ske op­po­si­tion, der pt. for­hand­ler i Genève, for­tæl­ler mig, at man har med­delt rus­ser­ne, at man pe­ger på en kendt sy­risk op­po­si­tions­mand som et re­a­li­stisk bud på Sy­ri­ens kom­men­de præ­si­dent. Han er in­tel­lek­tu­el og ’ alavi’ ( As­sads re­li­gi­øse sekt), men har i man­ge år væ­ret i op­po­si­tion til As­sad- fa­mi­li­en. Vur­de­rin­gen er, at det vil gø­re ’ alavi­er­ne’ og an­dre min­dre­tal i Sy­ri­en tryg­ge, da de fryg­ter frem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.