Gal­de­sten

BT - - NYHEDER -

Men i ud­lan­det er man vil­de med råva­rer­ne, som før blev skrot­tet på de dan­ske slag­te­ri­er. Se­ne­st har Da­nish Crown solgt ko- gal­de­sten til en ki­l­op­ris på 43.000 kro­ner i Hong­kong.

Her­hjem­me bli­ver gri­se og kø­er slag­tet, så bl. a. dan­sker­ne kan spi­se fl æske­s­teg, fri­ka­del­ler og sto­re ste­aks. Men i ud­lan­det an­ses de­le af dy­re­ne, så­som hjer­nen, ører­ne el­ler ma­ven, som væ­ren­de en spe­ci­a­li­tet. De mæl­ke­fyld­te soy­ve­re har i man­ge år væ­ret en spe­ci­a­li­tet i Thailand, men har kun væ­ret mu­ligt at til­be­re­de ude på lan­det straks eft er slagt­ning, da yver­ne el­lers skal fryses ned. Vi kan nu le­ve­re fros­ne yve­re, så thailæn­de­re og­så kan ny­de spe­ci­a­li­te­ten på re­stau­ran­ter i by­er­ne Der­for har dan­ske slag­te­ri­er suc­ces med at sæl­ge de de­le af dy­re­ne, som dan­sker­ne og de gam­le eks­port­mar­ke­der ik­ke vil ha­ve, til en god pris i ud­lan­det. Eft er­spørgsel i Asi­en Spe­ci­elt i Asi­en er eft er­spørgs­len stor på det tid­li­ge­re slag­te­ri­aff ald. Se­ne­st ek­sem­pli­fi ce­ret ved Da­nish Crowns salg af ko- gal­de­sten i Hong- kong til brug i na­tur­me­di­cin til en ki­l­op­ris på 43.000 kro­ner. Gal­de­ste­ne­ne er ind­sam­let over læn­ge­re tid på Hol­sted Slag­te­ri i Syd­jyl­land, og sal­get har få­et Da­nish Crown til at la­ve lig­nen­de ind­sam­lin­ger på si­ne slag­te­ri­er i Tys­kland, Po­len og Sve­ri­ge.

Og der er go­de pen­ge i at sæl­ge spe­ci­a­li­te­ter i ud­lan­det frem­for at kas­se­re dem, el­ler ek­sem­pel­vis sæl- ge dem som dy­re­fo­der. Jens Han­sen, der er pres­se­chef for Da­nish Crown, for­kla­rer, at gri­seø­rer, try­ner og tæ­er går til en hø­je­re ki­l­op­ris i Ki­na, end hvad man kan få for en god fl æske­s­teg. Han me­ner, at man kan stil­le spørgs­mål ved, om det er ki­ne­ser­ne, der har fat i den lan­ge en­de i for­hold til dan­sker­ne, da den sto­re be­folk­ning for­mår at ud­nyt­te fl ere de­le af dy­re­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.