Er guld værd

BT - - NYHEDER -

Da­nish Crown sæl­ger slag­te­ri­pro­duk­ter til over 130 lan­de, og det er her, man ser mu­lig­he­der for at ska­be pro­fi t på det, som bl. a. dan­sker­ne ik­ke spi­ser. Fros­ne yve­re hit­ter Me­d­ar­bej­de­re i ud­lan­det un­der­sø­ger, hvad der er på spi­se­bor­de­ne rundt om­kring, og Jens Han­sen gi­ver et ek­sem­pel på, hvor­dan man fandt frem til mar­ke­det for én af de spe­ci­a­li­te­ter, som før blev smidt ud på slag­te­ri­er­ne:

» De mæl­ke­fyld­te so- yve­re blev vi op­mærk­som­me på for om­kring tre år si­den. Det har i man­ge år væ­ret en spe­ci­a­li­tet i Thailand, men har kun væ­ret mu­ligt at til­be­re­de ude på lan­det straks eft er slagt­ning, da yver­ne el­lers skal fryses ned. In­fra­struk­tu­ren i lan­det gør nu, at vi kan le­ve­re fros­ne yve­re, så thailæn­de­re og­så kan ny­de spe­ci­a­li­te­ten på re­stau­ran­ter i by­er­ne, « si­ger han. Me­re guld i skral­des­pan­den? Fin­des der end­nu me­re guld i de råva­rer, som dan­ske slag­te­ri­er i øje­blik­ket smi­der i skral­des­pan­den? Sva­ret er: må­ske – Da­nish Crown fort­sæt­ter i hvert fald jag­ten på den næ­ste ind­brin­gen­de spe­ci­a­li­tet, selv om Jens Han­sen for­kla­rer, at det er ble­vet svæ­re­re, eft er­som der al­le­re­de fi ndes en del spe­ci­a­li­te­ter på mar­ke­det. Hvad der kan en­de med at bli­ve den næ­ste guld­gru­be i ud­lan­det for dan­ske slag­te­ri­er, vil Jens Han­sen dog ik­ke af­slø­re, da Da­nish Crowns kon­kur­ren­ter og­så er på ud­kig eft er nye mar­ke­der.

3. Ki­na

0,7 mio. kre­a­tu­rer – her­af 0,3 mil­li­on i Dan­mark Da­nish Crown er ver­dens stør­ste svi­ne­kød­s­eks­por­tør og eks­por­te­rer 90 pct. af si­ne pro­duk­ter, mens 10 pct. bli­ver solgt til dan­ske kun­der. Da­nish Crown eks­por­te­rer år­ligt for ca. 25 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.