Vic­ca røg hash som 14- årig

BT - - NYHEDER -

kar­ri­e­re som stof­mis­bru­ger bag sig:

» Hvis vi le­ga­li­se­rer has­hen, så sen­der vi sam­ti­dig et sig­nal til vo­res børn og un­ge om, at det ik­ke er far­ligt. At vi over­ho­ve­det har den her de­bat, vi­ser, at vi har gi­vet op. Løs­nin­gen må væ­re op­lys­ning, op­lys­ning og op­lys­ning. Det er ik­ke af­skræk­kel­se, der af­hol­der de un­ge fra at ry­ge, men kund­skab. « Pas­ser ik­ke sin sko­le Sam­men med bør­ne- og ung­doms­borg­me­ster i Kø­ben­havn Pia Al­ler­s­lev ( V) har Finn Erik­sen ta­get ini­ti­a­tiv til kon­fe­ren­cen ’ Un­ge og hash - kon­se­kven­ser­ne af en le­ga­li­se­ring?’, hvor po­li­ti­ke­re og eks­per­ter i dag mø­des.

» Jeg si­ger ik­ke, at hvis man ry­ger hash, så bli­ver man tung mis­bru­ger, så­dan som jeg har væ­ret. Men man åb­ner dø­ren til en vej med en mas­se ska­de­li­ge kon­se­kven­ser. Hvis du som ungt men­ne­ske be­gyn­der at ry­ge me­get hash, bli­ver du ef­ter­hån­den ugi­de­lig. Plud­se­lig pas­ser du ik­ke din sko­le. Så kom­mer du ik­ke på gym­na­si­et. Og så ry­ger du end­nu me­re hash for at flyg­te fra vir­ke­lig­he­den, « si­ger han.

De­bat­ten om fri hash duk­ker op igen og igen. Over­borg­me­ster Frank Jensen ( S) og an­dre har fle­re gan­ge fo­re­slå­et, at stof­fet bli­ver le­galt i Kø­ben­havn som for­søg. Tan­ken er at kom­me ban­de­pro­ble­mer­ne og kri­mi­na­li­te­ten, der føl­ger med hash- sal­get, til livs. Fle­re mis­bru­ge­re Mod­stan­der­ne fryg­ter det stik mod­sat­te: Et stør­re mis­brug, fle­re mis­bru­ge­re og me­re og hår­de­re kri­mi­na­li­tet. Og ik­ke mindst: At børn og helt un­ge får alt for let ad­gang til eu­fori­se­ren­de stof­fer.

For Vic­ca Jør­gen­sen stop­pe­de hash- for­bru­get, in­den hun kom ud i et egent­ligt mis­brug.

Vic­cas klas­se fik en dag be­søg af Finn Erik­sen, som for­tal­te om sit mis­brug. Bag­ef­ter tog et par af bør­ne­ne kon­takt til ham og for­tal­te, at de selv røg hash, og at de ger­ne vil­le stop­pe. Blandt dem var Vic­ca, som fik hjælp fra Finn Erik­sen til at for­tæl­le si­ne for­æl­dre om det.

Den tid­li­ge­re stof­mis­bru­ger, klas­se­læ­re­ren og Vic­cas for­æl­dre støt­te­de hen­de al­le i, at hun skul­le stop­pe med at ry­ge, og det lyk­ke­des for hen­de. Ef­ter som­mer­fe­ri­en skal hun be­gyn­de på Her­lev Gym­na­si­um. Ve­nin­den har nu og­så drop­pet has­hen, og de to pi­ger er for længst ble­vet go­de ven­ner igen.

HASH- KON­FE­REN­CEN ’ Un­ge og hash – kon­se­kven­ser­ne af en le­ga­li­se­ring?’ Hash har væ­ret ulov­ligt i Dan­mark si­den 1953. Al­li­ge­vel er hash det mest an­vend­te rus­mid­del ef­ter al­ko­hol. Med­lem­mer af Bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen har fle­re gan­ge fo­re­slå­et, at Kø­ben­havn for­søgs­vis skal le­ga­li­se­re hash. Et fler­tal har af­vist det hver gang. Bør­ne- og ung­doms­borg­me­ster i Kø­ben­havn Pia Al­ler­s­lev har sam­men med Finn Erik­sen, tid­li­ge­re stof­mis­bru­ger, ta­get ini­ti­a­tiv til kon­fe­ren­cen ’ Un­ge og hash - kon­se­kven­ser­ne af en le­ga­li­se­ring?’ Her vil po­li­ti­ke­re, fag­folk og tid­li­ge­re mis­bru­ge­re dis­ku­te­re, hvor­dan man bedst fore­byg­ger, at un­ge ry­ger ud i et mis­brug.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.