Det for­bud­te kys

BT - - NYHEDER -

RAM­PE­LYS Det er ik­ke til at vi­de, hvad der er vir­ke­lig­hed, og hvad der blot er hi­sto­ri­e­for­tæl­ling. Men i 1957 kun­ne Gu­stav Win­ck­ler og Bir­t­he Wil­ke med ’ Ski­bet skal sej­le i nat’ ha­ve vun­det det før­ste Eu­ro­pæ­i­ske Me­lo­di Grand Prix med dansk del­ta­gel­se. Hvis alt­så ik­ke li­ge at par­ret gav hin­an­den et or­dent­ligt, lang­va­rigt kys ef­ter san­gen.

Det faldt iføl­ge hi­sto­ri­en ik­ke i de ka­tol­ske lan­des smag, og der­for nå­e­de ’ Ski­bet skal sej­le i nat’ ik­ke helt til tops.

Al­le­re­de som 15- årig vandt Bir­t­he Wil­ke en ta­lent­kon­kur­ren­ce, og før det fol­ke­li­ge gen­nem­brud hav­de hun rejst med for­skel­li­ge or­ke­stre, som ex­cel­le­re­de i ja­zz- og swing­mu­sik. Re­per­toi­ret var en­gelsk­spro­get, og ik­ke for in­gen­ting blev hun ført frem som den dan­ske Do­ris Day og den dan­ske Ali­ce Babs. Slog igen­nem med gart­ne­ren Bir­t­he Wil­kes før­ste lan­de­pla­ge var ’ Den gam­le gart­ners sang’, som hun ind­spil­le­de sam­men med ope­ra­san­ge­ren Mo­gens We­del i 1956. Der kom i de næ­ste år fl ere hit fra hen­de.

I 1960 rej­ste hun til USA og for­søg­te at få en in­ter­na­tio­nal kar­ri­e­re, men det lyk­ke­des ik­ke, og eft er at hun var vendt hjem, kom der fær­re hit fra hen­de, og hun for­svandt stort set helt fra ram­pe­ly­set i 1966 — bort­set fra et en­kelt co­me­ba­ck i 1973.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.