Mor­der af­slø­ret med skjult mi­kro­fon

BT - - NYHEDER -

OPKLA­RET 2005 tog med si­ne sko­le­kam­me­ra­ter til Aru­ba i Ca­ri­bi­en for at fejre en ve­lover­stå­et ek­sa­men.

En af­ten for­lod hun en bar med tre un­ge fy­re. Si­den har in­gen set hen­de.

En af de un­ge mænd var den den­gang 17- åri­ge hol­land­ske mand Jor­an Van der Sloot. Han har he­le ti­den væ­ret po­li­tiets ho­ved­mistænk­te, men det var ik­ke mu­ligt for dem at be­vi­se, at han var skyl­dig. Selv be­næg­te­de han alt. In­ter­viewet i cel­len Nu har en jour­na­list på veg­ne af Ra­dar On­li­ne og The Na­tio­nal Enqui­rer be­søgt Van der Sloot i et fængsel i Peru. Her har han si­den 2010 af­so­net en dom på 28 år for dra­bet på en an­den ung kvin­de­lig stu­de­ren­de, per­u­vi­an­ske Step­ha­ny Fl­o­res.

I en skjult op­ta­gel­se fra fængs­let in­drøm­mer Jor­an Van der Sloot, at det og­så var ham, der myr­de­de Hol­loway.

Han kri­ti­se­rer ef­ter­forsk­nin­gen af dra­bet, som han kal­der ’ en af de vær­ste po­li­ti­ef­ter­forsk­nin­ger, der no­gen­sin­de har fun­det sted.’

Da jour­na­li­sten spør­ger, om han me­ner sa­gen om Hol­loway, sva­rer han: » Ja, ja, ja. Ja, der var jeg og­så skyl­dig, og jeg står ved alt, hvad jeg har gjort. «

Van der Sloot for­kla­rer og­så, hvor­dan han he­le vej­en gen­nem sa­gen løj for po­li­ti­et.

» Jeg sag­de al­drig sand­he­den. Jeg fandt på så man­ge hi­sto­ri­er mod po­li­ti­et. «

Na­ta­lee Hol­loways far si­ger til Ra­dar On­li­ne, at han hå­ber, at Van der Sloot ’ råd­ner op’ i sit per­u­vi­an­ske fængsel.

Den for­mode­de drabs­mand har tid­li­ge­re for­søgt at af­pres­se Na­ta­le­es mor Beth Hol­loway ved at få hen­de til at be­ta­le for nog­le af dat­te­rens ejen­de­le.

Det er og­så kom­met frem, at han har for­søgt at få pen­ge for at af­slø­re, hvor li­get er gemt.

Ef­ter fa­de­rens øn­ske blev Na­ta­lee Hol­loway er­klæ­ret død i 2012.

» Jeg er så gam­mel, at jeg ved, at hvis en ung kvin­de for­la­der en bar med tre fy­re og ik­ke bli­ver set el­ler hørt fra i tre da­ge, så er der sket no­get slemt, og al­le­re­de den­gang var der 99 pro­cents sand­syn­lig­hed for, at vi al­drig vil­le se hen­de igen, « har Da­ve Hol­loway tid­li­ge­re ud­talt til Daily Mail.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.