D- A- D til­ba­ge på Grøn Kon­cert

BT - - NYHEDER -

cer­ter bli­ver spæk­ket med iko­nisk sceno­gra­fi, ly­der det i en pres­se­med­del­el­se, hvor front­man­den for ban­det, Jes­per Bin­zer, lover, at grup­pen vil over­gå sig selv.

Den ene kon­cert er så­le­des byg­get op om­kring gen­nem­brud­sal­bum­met fra 1989, der rum­mer klas­si­ske num­re som ’ Ji­had’, ’ Sle­epi­ng My Day Away’ og ’ Girl Na­tion’. Den gam­le sceno­gra­fi Den an­den ta­ger ud­gangs­punkt i al­bum­met, der ud­kom to år se­ne­re, hvor­på man fin­der ever­gre­ens som ’ Bad Cra­zi­ness’, ’ Grow Or Pay’ og ’ Laugh ’ N’ A ½ ’ .

SO­LEN I DAG

MÅ­NEN I DAG

» Vi har fun­det al den gam­le sceno­gra­fi, der har over­le­vet, og des­u­den byg­get mas­ser af nye, sto­re ting. Så de to kon­cer­ter er to­talt for­skel­li­ge fra hin­an­den - bå­de mu­si­kalsk og i for­hold til sce­neudsmyk­nin­gen - der­u­d­over fy­rer vi et par ek­stra­num­re af, « for­tæl­ler Jes­per Bin­zer.

I år ind­le­des tur­néen den 21. juli i Kol­ding og slut­ter den 31. juli i Kø­ben­havn, og tra­di­tio­nen tro run­der den grøn­ne ka­ra­va­ne ot­te dan­ske by­er. De øv­ri­ge syv nav­ne på op­træ­den­de kunst­ne­re of­fent­lig­gø­res lø­ben­de hen over for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.