’ Ik­ke så ru­sten som fryg­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET STO­RE CO­ME­BA­CK ker på, at Re­nault- sæ­der­ne er to af de seks mest ef­ter­trag­te­de i For­mel 1. De fi­re an­dre er hos Mer­ce­des og Fer­ra­ri. Det gi­ver ba­re no­get ek­stra, at der er ta­le om et fa­brik­s­team, og dem er der alt­så kun tre af i For­mel 1 i øje­blik­ket. Og vi ved jo, at kon­struk­tio­nen med Re­nault i bag­grun­den, For­mel 1- tea­met i En­sto­ne og mo­to­raf­de­lin­gen i Viry- Cha­til­lon fun­ge­rer – det gjor­de den for 10 år si­den, og det kom­mer den til igen. Det er en or­ga­ni­sa­tion, der har vun­det VM for ik­ke så læn­ge si­den. Det er et team på vej op, « si­ger Magnus­sen. Mod­net hos McLa­ren Han har lagt skuf­fel­sen over re­ser­ve­tjan­sen hos McLa­ren i 2015 bag sig. Men den of­te dår­li­ge be­hand­ling, han blev ud­sat for på det en­gel­ske team, er ik­ke glemt – den er pla­ce­ret på den er­fa­rings­kon­to, der skal gø­re ham til en end­nu bed­re For­mel 1- kø­rer.

» 2015 var et svært år. Al­ler­mest for­di jeg jo ik­ke vid­ste, hvor det he­le vil­le en­de, « in­drøm­mer han.

» Det er hårdt for en ra­cer­kø­rer at se an­dre kø­re løb, mens man selv står i pit­ten. Man bli­ver ja­loux. Så jeg glæ­der mig helt vildt til det før­ste 2016- løb i Mel­bour­ne. Til at la­ve en god start, til po­si­tions­kam­pe­ne i det før­ste sving. Til det he­le. «

Åre­ne hos McLa­ren, der skrev de­res før­ste kon­trakt med dan­ske­ren, da han var 17 år, har mod­net Ke­vin Magnus­sen. Uan­set hvor skidt det er gå­et McLa­ren de se­ne­ste år, er det en­gel­ske team sta­dig en af de mest vin­den­de i For­mel 1- hi­sto­ri­en – kun Fer­ra­ri har vun­det fle­re løb. Men præ­cis som med Ke­vins far, Jan, der skrev kon­trakt med McLa­ren i 1994, var ti­m­in­gen for­kert.

» McLa­ren vil al­tid væ­re no­get spe­ci­elt, « si­ger Magnus­sen.

» På grund af de­res hi­sto­rie og på grund af de le­gen­da­ri­ske kø­re­re, de har haft an­sat. Men jeg kom ind i tea­met på et for­kert tids­punkt – da de var på vej ned. Det er no­get helt an­det at kom­me ind hos Re­nault, der er et team på vej op. Jeg fø­ler, at jeg pas­ser bed­re ind hos Re­nault. «

For­mel 1 er en lil­le ver­den, og man skal ik­ke bræn­de bro­er. Må­ske der­for er Ke­vin Magnus­sen ik­ke me­get for at sam­men­lig­ne McLa­ren og Re­nault. Han er diplo­ma­tisk, når han si­ger:

» Hvis jeg skal næv­ne en for­skel på de to team, er det nok, at Re­nault er hur­ti­ge­re til at fin­de pro­ble­mer­ne. Den slags tog lidt læn­ge­re tid hos McLa­ren, men når de først hav­de ind­set, hvad der var galt, var de med de­res sto­re or­ga­ni­sa­tion til gen­gæld hur­ti­ge til at lø­se pro­ble­met. «

Med den er­far­ne eks­ver­dens­me­ster Jen­son But­ton som team­kam­me­rat blev de­butan­ten Magnus­sen op­fat­tet som lær­ling hos McLa­ren. Hos Re­nault er han re­elt første­kø­rer, for hans nye team­kam­me­rat, bri­ti­ske Jo­ly­on Pal­mer, kø­rer sit før­ste For­mel 1- løb i Mel­bour­ne.

» Jeg fø­ler ik­ke, at min rol­le i tea­met er me­get an­der­le­des end den, jeg hav­de hos McLa­ren. Jo­ly­on har jo fak­tisk me­re er­fa­ring med tea­met, end jeg har – bå­de fra si­mu­la­to­ren og fra de man­ge fre­dagstræ­nin­ger, han kør­te sid­ste år, « si­ger han.

Og selv­om han ved, at team­kam­me­ra­ten al­tid er den må­le­stok, man bli­ver vur­de­ret på i For­mel 1, er Ke­vin Magnus­sen for klog til at læg­ge op til ’ krig’ med Pal­mer.

» Vi ved beg­ge to, at vi skal ar­bej­de sam­men for at brin­ge tea­met fremad så hur­tigt som mu­ligt. Det er jo ik­ke, for­di vi kæm­per med hin­an­den om ver­dens­mester­ska­bet. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.